Stångåstadens
Årsredovisning 2022

Stångåstadens Årsredovisning 2022

Innehåll
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Stångåstaden (publ), med säte i Linköping, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2022.

Allmänt om verksamheten

Allmänt om verksamheten

AB Stångåstaden (publ) ägs av Linköpings Stadshus AB (publ), 556706-9793, som i sin tur ägs av Linköpings kommun. 

Bolaget har som verksamhet att självt eller genom ägda bolag förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla samt hyra ut fastigheter och tomträtter i Linköpings kommun med inriktning på bostäder, kontors- och affärslokaler med därtill hörande kompletterande anordningar samt driva annan därmed jämförlig verksamhet. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att uppföra eller på annat sätt förvärva fastigheter för att på marknadsmässiga villkor tillhandahålla goda bostäder i Linköping samt att tillhandahålla goda kontors- och affärslokaler för att tillgodose de boendes behov av varor och tjänster. Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning. 

Koncernen består av moderbolaget och tre rörelsedrivande dotterbolag, Studentbostäder i Linköping AB, TGS Fastigheter nr 3 AB och Kulturfastigheter i Linköping AB samt tre bolag som bildats för exploateringen av Ebbepark. Verksamheten i koncernen bedrivs i fyra affärsområden, Boende, Lokaler, Student och Kultur. Affärsområdena Student och Kultur är organiserade som dotterbolag.

Resultat och ställning

Resultat och ställning

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 571 mnkr jämfört med 1 572 mnkr föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 264 mnkr (2 132), exkluderas rearesultat är resultatet 215 mnkr (229) efter finansiella poster. Finansnettot förbättrades med 2 mnkr och uppgick till -53 (-55) mnkr. Resultat efter skatt uppgick till 149 (1 976) mnkr. Moderbolagets nettoomsättning var 1 344 mnkr (1 347). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 220 mnkr (143). 

Koncernens egna kapital per den 31 december 2022 uppgick till 6 413 mnkr (6 259). Moderbolagets egna kapital per den 31 december 2022 uppgick till 5 947 mnkr (4 123).

Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt

Koncernen

2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning mnkr 1 571 1 572 1 635 1 522 1 452
Resultat efter finansiella poster mnkr 264 2 132 249 228 204
Balansomslutning 10 970 10 475 10 574 9 832 9 148
Direktavkastning % 1,8 1,9 2,2 2,3 2,4
Avkastning på totalt kapital % 3,0 20,8 3,2 3,2 3,1
Avkastning på eget kapital % 4,2 40,6 6,0 5,6 5,2
Synlig soliditet % 58,5 59,8 40,1 41,7 43,5
Justerad soliditet % 86,3 87,5 79,3 79,1 79,2
Medelantal anställda st 180 184 187 185 183

Moderbolaget

 20222021202020192018
Nettoomsättning mnkr1 3441 3471 4131 3061 238
Resultat efter finansiella poster mnkr220143208163165
Balansomslutning10 4579 91810 2919 5918 889
Avkastning på totalt kapital %2,71,62,31,92,8
Avkastning på eget kapital %4,43,55,24,24,7
Synlig soliditet %56,941,639,541,043,1
Justerad soliditet %84,980,977,777,478,0
Medelantal anställda st167168171168166

Nyckeltalsdefinitioner

Synlig soliditet – Eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt/ balansomslutning

Justerad soliditet – Eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt samt övervärde i fastigheter/ balansomslutningen och övervärde i fastigheter utan hänsyn tagen till uppskjuten skatt

Direktavkastning – Driftnetto/ färdigställda fastigheters genomsnittliga marknadsvärde 

Avkastning på totalt kapital = Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader och liknande resultatposter/genomsnittlig balansomslutning

Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader och liknande resultatposter/ genomsnittlig balansomslutning

Avkastning på eget kapital – Resultat efter finansiella poster/ genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt

Eget kapital

Eget kapital

Koncernen

 AktiekapitalAnnat eget kapital inkl årets resultatSumma eget kapital
Eget kapital 2021-12-31368 0003 867 4474 235 447
Utdelning -70 214-70 214
Erhållet aktieägartillskott 117 512117 512
Årets resultat 1 976 1421 976 142
Eget kapital 2021-12-31368 000 5 891 0366 259 036
Utdelning -66 019-66 019
Erhållet aktieägartillskott 71 06371 063
Årets resultat 149 417149 417
Eget kapital 2022-12-31368 0006 045 4966 413 496

Moderbolaget

 AktiekapitalReservfondBalanserat resultat inkl årets resultatSumma eget kapital
Eget kapital 2021-12-31368 000480 0003 212 2474 060 247
Utdelning  -70 214-70 214
Erhållet aktieägartillskott  117 512117 512
Årets resultat  14 98314 983
Eget kapital 2021-12-31368 000480 0003 274 5274 122 527
Utdelning  -66 019-66 019
Fusioner  1 672 7861 672 786
Erhållet aktieägartillskott  71 06371 063
Årets resultat  146 366146 366
Eget kapital 2021-12-31368 000480 0005 098 7235 946 723

Marknad

Linköpings befolkning ökade under 2022. Den totala ökningen var cirka 1 000 personer jämfört med 2021. Totalt har befolkningen i kommunen ökat med cirka 8 000 personer under de senaste fem åren. Detta har bidragit till ett gynnsamt marknadsläge för företaget. Koncernen hade vid årets slut 18 037 bostäder varav 4 136 stycken var studentlägenheter. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,9 % (99,9). Vakansgraden för lokaler har under året varit i genomsnitt 6,9 % (6,0).

Fastighetsbeståndet

Under året har sammanlagt 152 stycken nyproducerade lägenheter blivit färdigställda och klara för inflyttning i koncernen. I kvarteret Lugnet i Ebbepark har 114 hyresrätter färdigställts. I Ekängen har 38 radhus, så kallade Kombohus byggts. All färdigställd nyproduktion är uthyrd. Utöver nyproduktionen har det tillskapats 6 nya lägenheter i det befintliga beståndet, främst genom ombyggnation av gemensamhetsutrymmen till pentrybostäder i Studentbostäder. Utöver hyresrätterna har även 71 bostadsrätter i kvarterat Ebbepark Lugnet färdigställts. Alla bostadsrätter, förutom en, har sålts. Vid utgången av 2022 är 524 bostäder under produktion. Den tredje etappen av Norrskenet i Vasastaden är i produktion. I projektet ingår 85 bostäder och 650 kvm lokaler. I Ebbepark Lugnet pågår byggnationen av 62 bostadsrätter. Under åren 2021 och 2022 har 354 bostäder producerats i Ebbepark Lugnet. Området är uppdelat i tre olika kvarter som färdigställts etappvis med olika färdigställande- och inflyttningstider. Av de 354 lägenheterna är ungefär hälften bostadsrätter. I Ebbepark kvarteret Dynamiken kommer 111 bostäder vara klara för inlyttning under våren 2023. Ytterligare ett projekt i Ebbepark pågår, Labbet. Här har det varit projektstart för 106 lägenheter. År 2020 brann en fastighet i Skäggetorp. Byggnaden har rivits och har ersatts av ett nytt prefabricerat hus innehållande 46 lägenheter. Dessa lägenheter är färdiga för inflyttning till sommaren 2023.

Totalt innehåller koncernens projektportfölj drygt 2 100 lägenheter i varierade lägen, till exempel i Gottfridsberg, City, Berga, Skäggetorp, Ebbepark, Ryd och Folkungavallen. Byggstart planeras för dessa lägenheter under de kommande fem åren.

Investeringarna i koncernens fastigheter uppgick till 848 mnkr (898) under året, varav moderbolaget svarar för 738 mnkr (699). Av investeringarna i koncernen avsåg 513 mnkr (527) nyproduktion.

Marknadsvärden på fastigheter

Årets marknadsvärdering har utförts av ett externt värderingsföretag. Marknadsvärdet på koncernens färdigställda fastigheter är beräknade till
31 668 mnkr (32 043). Motsvarande bokfört värde uppgick till 9 311 mnkr (8 827). För moderbolagets fastigheter uppgår marknadsvärdet till 27 344 (27 768) mnkr jämfört med bokfört värde om 7 883 (7 374) mnkr.

Aktier i dotterbolag och intressebolag

De två holdingbolagen, Delphinarium 431 AB och Delphinarium 436 AB och det fastighetsägande bolaget Linköping Industriroboten 2 AB fusionerades under året.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till 429 mnkr (355). Årets kassaflöde uppgick till 0,4 mnkr (-69,3). Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december 2022 till 216 mnkr (215).

Personal

Antalet anställda inom koncernen uppgick vid utgången av 2022 till 178 (186) varav 166 (170) i moderbolaget. Medelantalet anställda under året uppgick till 180 (184) varav 167 (168) i moderbolaget. Av de anställda i koncernen var 66 (68) män och 114 (116) kvinnor. I moderbolaget var 60 (61) män och 107 (107) kvinnor anställda.

Löner och sociala kostnader har belastat koncernresultaträkningen med 134,4 mnkr (142,2) varav de sociala kostnaderna utgjorde 43,3 mnkr (46,1). I moderbolaget har resultaträkningen belastats med 125,7 mnkr (131,3) varav de sociala kostnaderna utgjorde 40,8 mnkr (42,5). Redogörelse för antal anställda och utbetalda löner för koncernen och moderbolaget redovisas i bokslutskommentarerna.

Hållbarhetsrapport

Den kompletta hållbarhetsrapporten i enlighet med Årsredovisningslagen återfinns på Stångåstadens hemsida, https://www.stangastaden.se/om-stangastaden/hallbarhet/

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens verksamhet exponeras för ett antal risker som delas in i strategiska risker och omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker vilka kan påverka möjligheterna att uppnå de ekonomiska målen. För att kunna hantera hot och möjligheter bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete för olika delar inom koncernen. Insatserna prioriteras selektivt efter riskernas väsentlighet.

Koncernens interna kontroll är baserad på COSO-standarden. Det är ett ramverk för att utveckla riktlinjer för vägledning av ett företags riskhantering och interna kontroll. Den interna kontrollen syftar till att undvika allvarliga fel och att skapa en trygg arbetssituation för bolgets anställda. Stångåstaden identifierar därför brister och risker som är hot mot att vi ska nå våra mål och skapar åtgärder och kontrollaktiviteter för att hantera dessa risker och brister. Stångåstadens interna kontroll beskrivs utifrån de fem komponenterna i COSO-modellen: kontrollmiljön, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering.

Målet med riskhanteringen är att få ett så bra resultat som möjligt genom att optimera balansen mellan värdet på riskerna och kostnaderna för att om möjligt begränsa riskerna. Riskhanteringen skall säkerställa att koncernens långsiktiga avkastning och soliditet inte äventyras. Den finansiella risken hanteras främst av bolagets finansfunktion som ansvarar för finansiering och likviditetsplanering. Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy som syftar till att säkerställa koncernens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt. De finansiella riskerna kan främst delas in i finansieringsrisk, ränterisk, valutarisk, kreditrisk och motpartsrisk. Finansierings- och likviditetsrisk definieras som det lånebehov som inte kan täckas i ett ansträngt marknadsläge. Ränterisken avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat- och balansräkning till följd av förändringar i ränteläget. Koncernen är främst exponerad för finansierings- och ränterisker.

Finansiella instrument används i syfte att begränsa ränterisker i låneportföljen samt att på ett flexibelt sätt kunna påverka låneportföljens räntebindning. I syfte att minska finansieringsrisken strävar bolaget efter balans mellan kort- och långfristig upplåning, fördelat på ett antal finansieringskällor. Bekräftade kreditlöften eller motsvarande garantier skall minst motsvara volymen på utestående företagscertifikat.

Måluppfyllelse

De krav som ägaren formulerat för bolaget är dels ekonomiska, dels icke-ekonomiska. De ekonomiska avser av Kommunfullmäktige beslutade krav på resultat och soliditet, medan de icke-ekonomiska främst har utformats som så kallade inriktningsmål. Styrelsen och verkställande direktören gör helhetsbedömningen att uppdraget från ägaren har uppnåtts.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstdisposition

Verksamhetens art och omfattning framgår av årsredovisningen. Riskerna bedöms vara normala för de branscher som koncernen är verksam inom. Den föreslagna utdelningen utgör mindre än två procent av bolagets och koncernens egna kapital. Förslaget till utdelning är i enlighet med Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen och ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet. Årsredovisningen innehåller också uppgifter om tillämpande principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 56,5 %. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara löpande betalningsförpliktelser på kort och lång sikt samt framtida nödvändiga investeringar.

Det är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens konsolideringskrav, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernen tillämpar vinstutjämning till moderbolaget genom koncernbidrag. Stångåstaden erhåller från moderbolaget motsvarande 78,6 % av lämnat koncernbidrag i aktieägartillskott.

Förslag till vinstdisposition

Bolagets fria vinstmedel uppgår till kronor 5 098 722 715 enligt följande:

Balanserade vinstmedel4 952 356 238
Årets resultat146 366 477
Summa5 098 722 715

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 5 098 722 715 kronor disponeras enligt följande:

Utdelning (3 680 000 aktier * 29,50 kronor)108 546 000
Balanseras i ny räkning4 990 176 715
Summa5 098 722 715

Föreslagen utdelning kommer att utbetalas efter årsstämman under förutsättning att årsstämman beslutat godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i moderbolaget. Styrelsen bemyndigas fastställa slutlig tidpunkt för utbetalningen.

Övriga vinstdispositioner och koncernbidrag

AB Stångåstaden lämnade koncernbidrag med 89 500 tkr till moderbolaget Linköpings Stadshus AB. Moderbolaget erhöll koncernbidrag från dotterbolagen Studentbostäder i Linköping AB med 42 300 tkr och från TGS Fastigheter nr 3 AB med 2 300 tkr. Dotterbolaget Kulturfastigheter i Linköping AB tog emot 6 800 tkr i koncernbidrag från AB Stångåstaden.

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Årsstämman 2023 äger rum onsdagen den 26 april.

Resultaträkning - koncernen

Resultaträkning – koncernen

Belopp i tkrNot20222021
 1, 2  
Hyresintäkter3, 41 532 3531 531 377
Övriga intäkter 38 71140 944
Nettoomsättning 1 571 0641 572 321
    
Driftskostnader5, 7-618 693-611 322
Underhållskostnader -342 779-332 523
Fastighetsavgift och fastighetsskatt -34 976-34 162
Driftsnetto 574 616594 314
    
Av- och nedskrivningar8-228 799-233 508
Bruttoresultat 345 817360 806
    
Central administration och marknadsföring6-7-77 744-85 837
Resultat från fastighetsförsäljning949 3561 902 799
Rörelseresultat 317 4292 177 768
    
Resultat från finansiella poster   
Resultat från andelar i intresseföretag109 072
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter113 5571 502
Räntekostnader och liknande resultatposter12-57 041-56 547
Resultat efter finansiella poster 263 9452 131 795
    
Bokslutsdispositioner   
Koncernbidrag, lämnade -89 500-148 000
Resultat före skatt 174 4451 983 795
    
Skatt på årets resultat13-25 028-7 581
Årets resultat 149 4171 976 214
Balansräkning - koncernen

Balansräkning – koncernen

Belopp i tkrNot2022-12-312021-12-31
TILLGÅNGAR1, 2  
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark14, 159 311 0828 827 095
Inventarier1615 69218 966
Pågående ny-, till- och ombyggnader171 201 2161 230 524
Summa materiella anläggningstillgångar 10 527 99010 076 585
    
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intressebolag1928 69120 477
Fordringar hos intressebolag2076 30450 304
Ägarintresse i övriga företag218080
Andra långfristiga fordringar222 3502 136
Summa finansiella anläggningstillgångar 107 42572 997
Summa anläggningstillgångar 10 635 41510 149 582
    
Omsättningstillgångar   
Varulager m m   
Insatser i bostadsrättsförening 5 93013 160
Summa varulager m m 5 93013 160
    
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar6 1007 485
Fordringar hos koncernbolag5331 226
Aktuell skattefordran2 7192 391
Övriga fordringar23244 517221 979
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2467 42356 236
Summa kortfristiga fordringar 321 292289 317
    
Kassa och bank   
Kassa och bank297 26922 565
Summa kassa och bank 7 26922 565
    
Summa omsättningstillgångar334 491325 042
    
SUMMA TILLGÅNGAR10 969 90610 474 624

Balansräkning – koncernen

Belopp i tkrNot2022-12-312021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1, 2  
Eget kapital   
Aktiekapital 368 000368 000
Annat eget kapital inkl årets resultat 6 045 4965 891 036
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 413 4966 259 036
Summa eget kapital 6 413 4966 259 036
    
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 1223 514
Uppskjuten skatteskuld26351 961332 041
Summa avsättningar 355 083335 555
    
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut272 770 5002 241 000
Summa långfristiga skulder 2 770 5002 241 000
    
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut271 000 0001 200 000
Leverantörsskulder 193 192201 613
Skulder till moderbolag 20 31231 113
Skulder till koncernbolag 61 88962 359
Övriga skulder 3 1613 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter28152 273140 196
Summa kortfristiga skulder 1 430 8271 639 033
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 969 90610 474 624
Kassaflödesanalys - koncernen

Kassaflödesanalys – koncernen

Belopp tkrNot20222021
Den löpande verksamheten1, 2  
Resultat efter finansiella poster263 9452 131 795
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet30178 283-1 697 693
Betald inkomstskatt -5 436-1 263
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 436 792432 839
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 7 230-13 160
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -15 968-5 657
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder1 176-58 821
Kassaflöde från den löpande verksamheten429 230355 201
    
Investeringsverksamheten  
Förändring av finansiella fordringar-26 214763
Investering i inventarier16-1 888-2 771
Försäljning av inventarier161 294792
Investering i byggnader, mark och markanläggningar14, 15, 17-873 421-938 413
Försäljning av byggnader, mark och markanläggningar14, 15, 17238 3892 666 024
Kassaflöde från investeringsverksamheten-661 8401 726 395
    
Finansieringsverksamheten  
Amortering av skuld till moderbolaget-96 507-95 894
Amortering av lån -2 055 000
Upptagna lån 329 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten232 993-2 150 894
    
Årets kassaflöde 383-69 298
Likvida medel vid årets början215 252284 550
Likvida medel vid årets slut29215 635215 252
Resultaträkning - moderbolaget

Resultaträkning – moderbolaget

Belopp i tkrNot20222021
 1, 2  
Hyresintäkter3, 41 304 4371 307 089
Övriga intäkter 39 14839 873
Nettoomsättning 1 343 5851 346 962
    
Driftskostnader5, 7-532 607-524 622
Underhållskostnader -302 443-288 490
Fastighetsavgift och fastighetsskatt -29 233-28 295
Driftsnetto 479 302505 555
    
Av- och nedskrivningar8-181 707-196 403
Bruttoresultat 297 595309 152
    
Central administration och marknadsföring6, 7-80 753-83 725
Resultat från fastighetsförsäljning91 542-44 074
Rörelseresultat 218 384181 353
    
Resultat från finansiella poster   
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 44 2002 594
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1114 03415 430
Räntekostnader och liknande resultatposter12-57 014-56 514
Resultat efter finansiella poster 219 604142 863
    
Bokslutsdispositioner   
Överavskrivningar 596632
Koncernbidrag, erhållna 44 60023 300
Koncernbidrag, lämnade -96 300-148 000
Resultat före skatt 168 50018 795
    
Skatt på årets resultat13-22 133-3 812
Årets resultat 146 36714 983
Balansräkning - moderbolaget

Balansräkning – moderbolaget

 Not2022-12-312021-12-31
TILLGÅNGAR1, 2  
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader, mark och markanläggningar14, 157 882 8927 373 791
Inventarier1613 58715 865
Pågående ny-, till- och ombyggnader171 025 260944 685
Summa materiella anläggningstillgångar 8 921 7398 334 341
    
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i dotterbolag18461 570442 053
Fordringar hos dotterbolag 656 998814 667
Andelar i intressebolag1928 04610 760
Fordringar hos intressebolag2076 30450 304
Ägarintresse i övriga företag214040
Andra långfristiga fordringar222 2161 997
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 225 1741 319 821
Summa anläggningstillgångar 10 146 9139 654 162
    
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 5 0626 580
Fordringar hos koncernbolag 533198
Fordringar hos dotterbolag 16 23811 630
Aktuell skattefordran 2 8282 944
Övriga fordringar23215 153177 729
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2463 41752 861
Summa kortfristiga fordringar 303 231251 942
    
Kassa och bank   
Kassa och bank297 26912 017
Summa kassa och bank 7 26912 017
    
Summa omsättningstillgångar 310 500263 959
SUMMA TILLGÅNGAR 10 457 4139 918 121

Balansräkning – moderbolaget

Belopp i tkrNot20222021
EGET KAPITAL OCH SKULDER1, 2  
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital25368 000368 000
Reservfond 480 000480 000
Summa bundet eget kapital 848 000848 000
    
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat 4 952 3563 259 544
Årets resultat 146 36714 983
Summa fritt eget kapital 5 098 7233 274 527
Summa eget kapital 5 946 7234 122 527
    
Obeskattade reserver   
Ackumulerade överavskrivningar 7 4408 036
Summa obeskattade reserver 7 4408 036
    
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser3 1223 514
Uppskjuten skatteskuld26323 917297 687
Summa avsättningar 327 039301 201
    
Långfristiga skulder   
Skulder till koncernbolag 1 672 782
Skulder till kreditinstitut272 770 5002 241 000
Summa långfristiga skulder 2 770 5003 913 782
    
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut271 000 0001 200 000
Leverantörsskulder 166 534165 623
Skulder till moderbolaget 20 31231 113
skulder till dotterbolag 33 970
Skulder till koncernbolag 52 00256 296
Övriga skulder 2 4772 622
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter28130 416116 921
Summa kortfristiga skulder 1 405 7111 572 575
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 457 4139 918 121
Kassaflödesanalys - moderbolaget

Kassaflödesanalys – moderbolaget

Belopp i tkrNot20222021
 1, 2  
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 219 604142 863
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet30179 005226 533
Betald inkomstskatt 103-571
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 398 712368 825
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar-29 813-33 619
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 21 260-50 933
Kassaflöde från den löpande verksamheten 390 159284 273
    
Investeringsverksamheten   
Förändring av långfristiga fordringar -26 219794
Förändring av fordringar på dotterbolag 157 630328 642
Övertagen kassa vid fusion 280
Investering i inventarier16-1 888-2 248
Försäljning av inventarier161 294417
Investering i byggnader, mark och markanläggningar14, 15, 17-749 716-707 906
Försäljning av byggnader, mark och markanläggningar14, 15, 173 235464 599
Förvärv av / investering i dotterbolag 18 5002 419
Kassaflöde från investeringsverksamheten -597 13686 717
    
Finansieringsverksamheten   
Amortering av skuld till moderbolaget -96 507-95 894
Upptagna lån hos dotterbolag 1 672 782
Amortering av lån 329 500-2 055 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 232 993-478 112
    
Årets kassaflöde 26 016-107 122
Likvida medel vid årets början 161 155268 277
Likvida medel vid årets slut29187 171161 155
Noter

Noter

Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 – Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisning omfattar verksamheten i moderbolaget och samtliga dotterbolag fram till och med 31 december 2022. Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet. 

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterbolag beaktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. 

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten. 

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner mellan koncernbolag elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Fusion

Fusionen mellan dotterföretagen har redovisats i enlighet med BFNAR 1999:1 “Fusion av helägt aktiebolag”. Koncernvärdemetoden har tillämpats vilket innebär att moderföretaget har redovisat de fusionerade dotterföretagens tillgångar och skulder till de värden dessa hade i koncernredo- visningen.

Intressebolag

Intressebolag är de bolag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20 % och 50 % av röstetalen. Vid förvärv av intressebolag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som vid förvärv av dotterbolag. Intressebolag redovisas enligt kapitalsandelmetoden från och med den tidpunkt då det betydande inflytandet erhålls till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intressebolagets resultat efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar koncernens redovisade värde på andelarna i intressebolaget.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Bland likvida medel ingår kassa- och banktillgodohavanden samt koncernkonto.

RESULTATRÄKNING

Intäktsredovisning

Hyresintäkter

Hyresintäkter aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkt. Vidaredebiterade kostnader för bland annat fastighetsskatt, värme, vatten och el redovisas i posten Övriga intäkter.

Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhållna utdelningar

Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhålls. Bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld. Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga intäkter.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderas i anskaffningvärdet för en anläggningstillgång. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

Pensioner

Koncernens pensionsförpliktelse enligt allmän pensionsplan täcks genom försäkringspremier i Alecta. Pensionsåtaganden till och med 1994 redovisas som avsättning för pensioner.

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.

Följande avskrivningstider tillämpas i koncernen: Nyttjandeperiod
Byggnader 20-100 år
Markanläggningar 20 år
Inventarier 5-10 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader, markanläggningar och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

Stomme100 år
Fasad, fönster och yttertak40 år
El, vatten, värme och ventilation40 år
Tekniska installationer20 år
Restpost50 år

Nedskrivningar – materiella anläggningstillgångar samt andelar i koncernbolag

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömningar av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Underhåll och reparationer

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av byggnader, mark och markanläggningar redovisas under egen rubrik i resultaträkningen. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av inventarier redovisas som driftkostnader.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

BALANSRÄKNING

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

När en komponent i en anläggning byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffnings- värdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Pågående ny-, till- och ombyggnader

Pågående ny-, till- och ombyggnader har värderats till nedlagda direkta kostnader. Balansposten har inte belastats med räntekostnader.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumenten har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning

Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Avtal om swappar ingås i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen, samt att minimera ränterisker. Intäkter och kostnader för ränteswappar nettoredovisas under räntekostnader. Marknadsvärdeförändringar under swapavtalens löptid redovisas inte i resultatet.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag görs en bedömning om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivningar sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Av- och nedskrivningar. Nedskrivningbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar.

Aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten “Andelar i koncernbolag” i den mån nedskrivning inte erfordras. Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot fritt eget kapital.

Avsättningar

Bolaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Bolaget nuvärdeberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förlyter redovisas som räntekostnad.

Koncernens pensionsskuld redovisas som avsättning. Pensionsskulden är hänförlig till pensionsavtalet med KPA som löpte fram till och med 1994. Avsättningen sker efter en på försäkringstekniska grunder av KPA gjord beräkning.

Skatt

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag redovisas inte i koncernredovisningen då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådan fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse redovisas när det finns:

  • En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
  • En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller nettoförsäljningvärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter

Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

Not 3 – Hyresintäkter

Koncernen20222021
Hyresintäkter brutto  
Bostäder1 380 8191 385 967
Lokaler126 400121 105
Garage26 129127 138
Bilplatser13 35813 734
Tillval, tjänster m m6 4825 637
Summa1 553 2501 553 581
   
Avgår hyresbortfall  
Bostäder-1 821-1 858
Lokaler-8 739-7 206
Garage-782-1 182
Bilplatser-524-505
Tillval, tjänster m m-638-628
Hyresrabatter-8 393-10 825
Summa-20 897-22 204
   
Nettoomsättning1 532 3531 531 377
Moderbolaget20222021
Hyresintäkter brutto  
Bostäder1 176 8581 182 597
Lokaler103 25498 853
Garage26 12727 078
Bilplatser12 19312 461
Tillval, tjänster m m3 2642 986
Summa1 321 6961 323 975
   
Avgår hyresbortfall  
Bostäder-498-111
Lokaler-7 656-6 605
Garage-782-1 177
Bilplatser-316-289
Tillval, tjänster m m-313-306
Hyresrabatter-7 694-8 398
Summa-17 259-16 886
   
Nettoomsättning1 304 4371 307 089

Not 4 – Operationell leasing

Leasingavtal där bolaget är leasegivare

Framtida minimileasavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

Koncernen2022-12-312021-12-31
Inom ett år1 8145 959
Mellan ett och fem år291 780196 965
Senare än fem år135 219178 976
Summa428 813381 900
 2022-12-312021-12-31
Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat126 400121 105

91,9 % (92,4) av uthyrningen i koncernen avser uthyrning av bostäder, garage och bilplatser. Avtalen avseende uthyrningen är tillsvidareavtal med tre månaders eller en månads uppsägningstid. Tre månaders hyresintäkter från avtalen med tre månaders uppsägning uppgår till 309 864 (292 974) och en månads hyresintäkter från avtalen med en månads uppsägning uppgår till 20 736 (19 992).

Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Inom ett år1 7974 305
Mellan ett och fem år206 837164 190
Senare än fem år78 61583 324
Summa287 249251 819
 2022-12-312021-12-31
Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat103 25498 853

92,2 % (92,5) av uthyrningen i moderbolaget avser uthyrning av bostäder, garage och bilplatser. Avtalen avseende uthyrningen är tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid. Tre månaders hyresintäkter från dessa avtal uppgår till 309 048 (292 197).

Not 5 – Driftskostnader

Koncernen20222021
Fastighetsskötsel-109 487-99 254
Reparation-77 193-74 244
Vatten-35 008-37 760
Värme-128 199-137 710
El-47 844-39 381
Sophantering-29 616-27 941
Skadekostnader, kundförluster, försäkringspremier m m-57 813-66 350
Kabel-tv, datanät, tomrättsavgifter m m-4 765-5 539
Hyresgästföreningen, Kårservice-3 550-3 484
Fastighetsadministration-125 218-119 659
Summa-618 693-611 322
Moderbolaget20222021
Fastighetsskötsel-92 957-83 654
Reparation-67 874-65 102
Vatten-30 829-33 344
Värme-112 201-120 149
El-32 131-27 211
Sophantering-26 190-24 822
Skadekostnader, kundförluster, försäkringspremier m m-52 432-58 619
Kabel-tv, datanät, tomrättsavgifter m m-601-1 550
Hyresgästföreningen, Kårservice-2 763-2 687
Fastighetsadministration-114 629-107 484
Summa-532 607-524 622

Not 6 – Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen20222021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Revisionsuppdrag-382-517
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget-104-78
Skatterådgivning-70
Andra uppdrag-108-188
Summa-664-783

 

Moderbolaget20222021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Revisionsuppdrag-272-386
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget-104-78
Skatterådgivning-4
Andra uppdrag-108-188
Summa-488-652

Not 7 – Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

 2022202220212021
  varav män varav män
Moderbolaget16736%16836%
Dotterföretag1346%1645%
Koncernen totalt18037%18437%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Moderbolaget2022-12-312021-12-31
 Andel kvinnorAndel kvinnor
Styrelsen36%42%
Övriga ledande befattningshavare50%50%
Koncernen totalt2022-12-312021-12-31
 Andel kvinnorAndel kvinnor
Styrelsen44%39%
Övriga ledande befattningshavare43%43%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

 2022 2021 
 Löner och ersättningarSociala kostnaderLöner och ersättningarSociala kostnader
Moderbolaget84 98240 75588 81642 526
(varav pensionskostnad)1)(10 687)1)(10 994)
Dotterbolag6 1232 5627 3043 528
(varav pensionskostnad) (456) (566)
Koncernen totalt91 10543 31796 12046 054
(varav pensionskostnad)2)(11 143)2)(11 560)

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 688 (641) företagets VD och styrelse.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 817 (821) företagets VD och styrelse.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

 2022 2021 
 Styrelse och VDÖvriga anställdaStyrelse och VDÖvriga anställda
Moderbolaget3 34581 6373 26385 553
(varav tantiem o.d.)(-)(-)(-)(-)
Dotterbolag8695 2541 2966 008
(varav tantiem o.d.)(-)(-)(-)(-)
Koncernen totalt4 21486 8914 55991 561
(varav tantiem o.d.)(-)(-)(-)(-)

Verkställande direktörens pensionsvillkor och avgångsvederlag

Avsättning till pension görs till en kostnad av 30 procent av pensionsmedförande lön. Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning av verkställande direktörens anställning är uppsägningstiden 24 månader från bolagets sida. Om tjänstgöringsplikt inte föreligger skall löneavräkning ske mot ny inkomst av tjänst som uppbärs under uppsägningstiden.

Ledande befattningshavares ersättningar

Moderbolaget 2022    
TkrGrundlön, styrelsearvodenRörlig
ersättning
Övriga förmånerPensions-
kostnad
Styrelsens ordförande    
Astrid Brissman376
Styrelsens vice ordförande    
Jan Österlind231
Styrelseledamot Leif Bronsén42
Styrelseledamot Pegos Celentini39
Styrelseledamot Gun Djerf29
Styrelseledamot Maria Moraes32
Styrelseledamot Stefan Bogren36
Styrelseledamot Christer Johansson29
Styrelseledamot Torbjörn Nibelius30
Styrelseledamot Anna Larsson33
Styrelseledamot Kent Waltersson26
Verkställande direktör2 44186688
Andra ledande befattningshavare (4 personer)5 6733261 584
Moderbolaget 2021    
TkrGrundlön, styrelsearvodenRörlig
ersättning
Övriga förmånerPensions-
kostnad
Styrelsens ordförande    
Astrid Brissman361
Styrelsens vice ordförande    
Jan Österlind217
Styrelseledamot Leif Bronzén5
Styrelseledamot Pegos Celentini34
Styrelseledamot Gun Djerf27
Styrelseledamot Maria Moraes33
Styrelseledamot Stefan Bogren34
Styrelseledamot Christer Johansson26
Styrelseledamot Torbjörn Nibelius15
Styrelseledamot Anna Larsson35
Styrelseledamot Kent Waltersson27
Verkställande direktör2 44882641
Andra ledande befattningshavare (4 personer)5 7232911 812

Not 8 Av- och nedskrivningar

Koncernen20222021
Avskrivningar enligt plan  
Byggnader-220 134-216 947
Markanläggningar-12 243-11 594
Inventarier-4636-4 967
Summa-237 013-233 508
   
Återförda nedskrivningar  
Intressebolag8 214
Summa8 214
   
Summa koncernen-228 799-233 508
Moderbolaget20222021
Avskrivningar enligt plan  
Byggnader-185 521-183 407
Markanläggningar-9 832-9 194
Inventarier-3 640-3 802
Summa-198 993-196 403

Not 9 Resultat från fastighetsförsäljning

Koncernen20222021
Realisationsvinst49 3561 902 799
Summa49 3561 902 799
Moderbolaget20222021
Realisationsvinst1 5425 115
Realisationsförlust-49 189
Summa1 542-44 074

Not 10 – Resultat från andelar i intressebolag

Koncernen20222021
Årets andel i intressebolags resultat9 072
Summa9 072

Not 11 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen20222021
Ränteintäkter, övriga3 5571 502
Summa3 5571 502
Moderbolaget20222021
Ränteintäkter, koncernföretag10 64813 935
Ränteintäkter, övriga3 3861 495
Summa14 03415 430

Not 12 – Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen20222021
Ränteintäkter, övriga-57 041-56 547
Summa-57 041-56 547
Moderbolaget20222021
Ränteintäkter, övriga-57 041-56 514
Summa-57 041-56 514

Not 13 – Skatt på årets resultat

Koncernen20222021
Aktuell skattekostnad-28-50
Uppskjuten skatt-25 000-7 531
Summa-25 028-7 581
Moderbolaget20222021
Aktuell skattekostnad-35-35
Uppskjuten skatt-3 777-3 777
Summa-22 133-3 812

Avstämning av effektiv skatt

KoncernenProcent
2022
Belopp
2022
Procent
2021
Belopp
2021
Resultat före skatt 174 445 1 983 795
Skatt enligt gällande skattesats20,6%-35 93620,6%-408 662
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter-0,6%1 0820,1%1 641
Skatteeffekt av ej avdragsgilla/ej skattepliktiga realisationsresultat-5,6%9 821-20,2%399 898
Skatt på underskott utan motsvarande avdragsmöjlighet0,0%0,0%-458
Skatteeffekt av ändrad skattesats (20,6 %)0,0%50,0%
Redovisad effektiv skatt14,3%-25 0280,4%-7 581
ModerbolagetProcent 2022Belopp 2022Procent 2021Belopp 2021
Resultat före skatt 168 500 18 795
Skatt enligt gällande skattesats20,6%-34 71120,6%-3 872
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter7,5%12 578-0,8%-155
Övriga skatteeffekter0,0%1,1%215
Redovisad effektiv skatt-13,1%-22 133-20,3%-3 812

Not 14 – Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början12 231 74312 376 958
Nyproduktion502 418381 752
Förbättringar212 652272 042
Avyttringar och utrangeringar-27 611-819 004
Anskaffningar28 44819 995
Vid årets slut12 947 65012 231 743
   
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-3 404 648-3 394 548
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar457218 441
Årets avskrivning-232 377-228 541
Vid årets slut-3 636 568-3 404 648
   
Redovisat värde vid årets slut9 311 0828 827 095
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början10 367 41210 518 907
Nyproduktion502 211317 330
Förbättringar155 493224 163
Avyttringar och utrangeringar-2 147-693 488
Fusion19 995
Anskaffningar28 448500
Vid årets slut11 071 41210 367 412
   
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-2 993 620-2 999 142
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar453198 123
Årets avskrivning-195 353-192 601
Vid årets slut-3 188 520-2 993 620
   
Redovisat värde vid årets slut7 882 8927 373 791
Koncernen2022-12-312021-12-31
Varav mark  
Ackumulerade anskaffningsvärden780 545843 277
Anskaffningar28 44819 995
Avyttringar-25 645-82 697
Redovisat värde vid årets slut783 348780 575
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Varav mark  
Ackumulerade anskaffningsvärden639 115685 240
Anskaffningar28 448500
Fusion19 995
Avyttringar-181-46 625
Redovisat värde vid årets slut687 377639 115

Not 15 – Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen2022-12-312021-12-31
Ackumulerade verkliga värden  
Vid årets början32 043 27029 033 117
Vid årets slut31 668 00032 043 270
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Ackumulerade verkliga värden  
Vid årets början27 768 47025 192 570
Vid årets slut27 343 50027 768 470
Verkliga värdet baseras till 100 % på värderingar av utomstående oberoende värderingsman med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella.

Not 16 – Inventarier

Koncernen2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början67 99066 656
Nyanskaffningar1 8882 772
Avyttringar och utrangeringar-1 882-1 438
Vid årets slut67 99667 990
   
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-49 024-44 874
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar1 356817
Årets avskrivning-4 636-4 967
Vid årets slut-52 304-49 024
   
Redovisat värde vid årets slut15 69218 966
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början53 03751 682
Nyanskaffningar1 8882 248
Avyttringar och utrangeringar-1 882-893
Vid årets slut53 04353 037
   
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-37 172-34 019
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar1 356649
Årets avskrivning-3 640-3 802
Vid årets slut-39 456-37 172
   
Redovisat värde vid årets slut13 58715 865

Not 17 – Pågående ny-, till- och ombyggnader

Koncernen2022-12-312021-12-31
Vid årets början1 230 5241 130 434
Avyttringar-161 879-143 967
Omklassificeringar-715 070-653 794
Investeringar847 641897 851
Redovisat värde vid årets slut1 201 2161 230 524
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Vid årets början994 685787 614
Omklassificeringar-657 705-541 493
Investeringar738 280698 564
Redovisat värde vid årets slut1 025 260944 685

Not 18 – Andelar i dotterbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden2022-12-312021-12-31
Vid årets början442 053407 658
Förvärv15 895
Lämnat aktieägartillskott35 41218 500
Fusion-15 895
Redovisat värde vid årets slut461 570442 053
Dotterbolag / Org nr / SäteAntal andelarAndel i % i)2022-12-31 Redovisat värde2021-12-31 Redovisat värde
Kulturfastigheter i Linköping AB,
556336-6086, Linköping
16 00010036 79236 792
TGS Fastigheter nr 3 AB,
556681-1435, Linköping
1 00010043 56441 738
Studentbostäder i Linköping AB,
556596-6792, Linköping
1 056 000100381 164347 578
Stångåstaden Ebbepark holding i Linköping AB, 559221-2467, Linköping5001005050
Linköping Industriroboten 2 AB,
559320-6054, Linköping
25 00010015 870
Delphinarium 431 AB,
55932-6130, Linköping
25 00010025
Summa  461 570442 053

Not 19 – Andelar i intressebolag

Koncernen2022-12-312021-12-31
Vid årets början20 47711 405
Årets andel i intressebolags resultat9 072
Under året återförda nedskrivningar8 214
Redovisat värde vid årets slut28 69120 477
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början37 99237 992
Vid årets slut37 99237 992
   
Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början-27 232-27 232
Under året återförda nedskrivningar17 286
Vid årets slut-9 946-27 232
   
Redovisat värde vid årets slut28 04610 760

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intressebolag

2022-12-31

Intressebolag/org nr, säteJusterat EK/
Årets resultat
Andel (%)
/ Antal
Kapitalandelens
värde i koncernen
Redov värde hos moderföretaget
Direkt ägda    
Bixia Gryningsvind AB,
556779-5348, Linköping
63 214 / 11 18240 / 40025 85125 286
Byggutveckling Svenska AB,
556627-2117, Linköping
1 442 / -5825 / 2 500375286
Linköping Industrin 2 Holding AB,
556929-9828, Linköping
5 021 / -1049 / 2452 4652 474

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intressebolag

2021-12-31

Intressebolag/org nr, säteJusterat EK /
Årets resultat
Andel (%)
/Antal
Kapitalandelens värde i koncernenRedov värde hos moderföretaget
Direkt ägda    
Bixia Gryningsvind AB,
556779-5348, Linköping
44 092 / 1564340 / 40017 6378 000
Byggutveckling Svenska AB,
556627-2117, Linköping
1 500 / -5425 / 2 500375286
Linköping Industrin 2 Holding AB,
556929-9828, Linköping
5 031 / -1049 / 2452 4652 474

Not 20 – Fordringar hos intressebolag

Koncernen2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början50 30450 304
Tillkommande fordringar26 000
Redovisat värde vid årets slut76 30450 304
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början50 30450 304
Tillkommande fordringar26 000
Redovisat värde vid årets slut76 30450 304

Not 21 – Ägarintresse i övriga företag

Koncernen2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början8080
Redovisat värde vid årets slut8080
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början4040
Redovisat värde vid årets slut4040

Not 22 – Andra långfristiga fordringar

Koncernen2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början2 1362 899
Tillkommande fordringar214
Reglerade fordringar-763
Redovisat värde vid årets slut2 3502 136
Moderföretaget2022-12-312021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början1 9972 791
Tillkommande fordringar219
Reglerade fordringar-794
Redovisat värde vid årets slut2 2161 997

Not 23 – Kortfristiga fordringar

Koncernen2022-12-312021-12-31
Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen:  
Tillgodohavande på koncernkonto208 366192 687
Övriga poster36 15129 292
Summa244 517221 979

Koncernen är anknutet till ett koncernkonto där Linköpings kommun är kontohavare gentemot kreditgivande
bank. Koncernbolagen äger rätt att inom koncernkontot nyttja en kredit på 200 mkr. Per balansdagen är
krediten outnyttjad.

Moderföretaget2022-12-312021-12-31
Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen:  
Tillgodohavande på koncernkonto179 902149 138
Övriga poster35 25128 591
Summa215 153177 729

Bolaget är anknutet till ett koncernkonto där Linköpings kommun är kontohavare gentemot kreditgivande
bank. Koncernbolagen äger rätt att inom koncernkontot nyttja en kredit på 200 mkr. Per balansdagen är
krediten outnyttjad.

Not 24 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen2022-12-312021-12-31
Förutbetalda räntor27 98226 896
Förutbetalda försäkringspremier8 0045 262
Upplupna intäkter13 66217 620
Förutbetalda underhållsåtgärder10 771
Övriga poster7 0046 458
Summa67 42356 236
Moderbolag2022-12-312021-12-31
Förutbetalda räntor27 98226 896
Förutbetalda försäkringspremier6 2403 161
Upplupna intäkter13 66217 570
Förutbetalda underhållsåtgärder10 771
Övriga poster4 7625 234
Summa63 41752 861

Not 25 – Aktiekapital

Moderbolag2022-12-312021-12-31
Antal aktier3 680 0003 680 000
Kvotvärde100 kr100 kr
Aktiekapital368 000368 000

Not 26 – Uppskjuten skatt

Koncernen 2022-12-31Uppskjuten skattefordranUppskjuten skatteskuldNetto
Väsentliga temporära skillnader   
Balanslåneposter2 0722 072
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar-37 914-37 914
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga anskaffningsvärden-309 739-309 739
Uppskrivning av fastigheter-4 779-4 779
Obeskattade reserver-1 157-1 157
Uppskjuten skatteskuld (netto)2 072-354 033-351 961
Koncernen 2021-12-31Uppskjuten skattefordranUppskjuten skatteskuldNetto
Väsentliga temporära skillnader   
Balanslåneposter2 5502 550
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar-40 653-40 653
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga anskaffningsvärden-287 223-287 223
Uppskrivning av fastigheter-4 862-4 862
Obeskattade reserver-1 853-1 853
Uppskjuten skatteskuld (netto)2 550-334 591-332 041
Moderbolaget 2022-12-13Uppskjuten skattefordranUppskjuten skatteskuldNetto
Väsentliga temporära skillnader   
Balanslåneposter2 0722 072
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar-41 935-41 935
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga anskaffningsvärden-279 275-279 275
Uppskrivning av fastigheter-4 779-4 779
Uppskjuten skatteskuld (netto)2 072-325 989-323 917
Moderbolaget 2021-12-31Uppskjuten skattefordranUppskjuten skatteskuldNetto
Väsentliga temporära skillnader   
Balanslåneposter2 5502 550
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar-43 910-43 910
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga anskaffningsvärden-251 465-251 465
Uppskrivning av fastigheter-4 862-4 862
Uppskjuten skatteskuld (netto)2 550-300 237-297 687

Not 27 – Skulder till kreditinstitut

Koncernen och moderbolaget2022-12-312021-12-31
Kapitalbindningtid t o m 2022 1 200 000
Kapitalbindningtid t o m 20231 000 000500 000
Kapitalbindningtid t o m 2024750 000750 000
Kapitalbindningtid t o m 2025991 000500 000
Kapitalbindningtid t o m 2026250 000491 000
Kapitalbindningtid t o m 2027779 500
Summa3 770 5003 441 000

Koncernen och moderbolaget
Räntebärande skulder uppgår totalt till 3 770 500 tkr i koncernen och i moderbolaget. I de räntebärande skulderna ingår obligationer emitterade i NOK vilka till 100 % har ränte- och valutasäkrats mot SEK via Cross currency swap. Verkligt värde på räntebärande skulder uppgick på balansdagen till 3 728 008 tkr. För säkring av lån med rörlig ränta har avtal avseende ränteswappar tecknats till ett nettobelopp om 3 770 500 tkr samt räntetak för 4 200 000 som har en kvarvarande löptid på cirka 2-5 år. Fast räntesats enligt ränteswapavtalen varierar mellan 0,09 % och 2,60 %. Rörlig ränta är baserad på Stibor 90 dagar och justeras var tredje månad.

Koncernen och moderbolaget2022-12-312021-12-31
Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:  
Kontrakt med  positiva verkliga värden:  
Ränteswappar151 90243 627
Cappar219 18543 671
Kontrakt med  negativa verkliga värden:  
Ränteswappar-29 209-25 527
Summa341 87861 771

Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern2022-12-312021-12-31
Upplupna räntekostnader5 0703 053
Förutbetalda hyresintäkter119 523111 190
Upplupna personalkostnader9 89410 461
Upplupna underhållskostnader8 7502 603
Övriga poster9 03612 889
Summa152 273140 196
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Upplupna räntekostnader5 0703 053
Förutbetalda hyresintäkter99 98693 407
Upplupna personalkostnader9 3089 228
Upplupna underhållskostnader8 7501 861
Övriga poster7 3029 372
Summa130 416116 921

Not 29 – Likvida medel

Koncernen2022-12-312021-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
Kassamedel1037
Banktillgodohavanden7 25922 528
Tillgodohavande på koncernkonto208 366192 687
Summa215 635215 252
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
Kassamedel1037
Banktillgodohavanden7 25911 980
Tillgodohavande på koncernkonto179 902149 138
Summa187 171161 155

Not 30 – Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Koncernen20222021
Avskrivningar237 013233 508
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar-8 214
Rearesultat försäljning av fastigheter-49 356-1 921 494
Resultatandelar i intresseföretag-9 072
Förändring av avsättningar-392-463
Utrangering, vinst / förlust vid försäljning av inventarier-768-172
Summa178 283-1 697 693
Moderbolaget20222021
Avskrivningar198 993196 403
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar-17 286
Rearesultat försäljning av fastigheter-1 54230 766
Förändring av avsättningar-392-463
Utrangering, vinst / förlust vid försäljning av inventarier-768-173
Summa179 005226 533

Not 31 – Koncernuppgifter

Bolaget är helägt dotterföretag till Linköpings Stadshus AB, org nr 556706-9793 med säte i Linköping, som i sin tur ägs av Linköpings kommun.

Inköp och försäljning inom koncernen

Av koncernens totala kostnader utgjorde 216 176 (225 955) inköp från Linköpings Stadshus-koncernen vilket motsvarar 20,1 (21,1) % av koncernens rörelsekostnader.

Not 32 – Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Koncernen2022-12-312021-12-31
Ställda säkerheterIngaInga
Eventualförpliktelser  
Garantifond i Fastigo1 8411 861
Summa1 8411 861
Moderbolaget2022-12-312021-12-31
Ställda säkerheterIngaInga
Eventualförpliktelser  
Garantifond i Fastigo1 7141 709
Summa1 7141 709

Not 33 – Förslag till vinstdisposition

Bolagets fria vinstmedel uppgår till kronor 5 098 722 715 enligt följande:
Moderbolaget
Balanserade vinstmedel 4 952 356 239
Årets resultat 146 366 476
Summa 5 098 722 715
Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 5 098 722 715 kronor disponeras enligt följande:
Moderbolaget
Utdelning (3 680 000 aktier * 29,50 kronor) 108 546 000
Balanseras i ny räkning 4 990 176 715
Summa 5 098 722 715
Föreslagen utdelning kommer att utbetalas efter årsstämman under förutsättning att årsstämman beslutat godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i moderbolaget. Styrelsen bemyndigas fastställa slutlig tidpunkt för utbetalningen.

Linköping den 27 februari 2023

Astrid Brissman

Ordförande

Jan Österlind

Vice ordförande
 
Pegos CelentiniTorbjörn NibeliusGun Djerf
Christer JohanssonKent ValterssonAnna Larsson
Stefan BogrenMaria MoraesLeif Bronsén

Fredrik Törnqvist

Verkställande direktör
 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den – mars 2023
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Emma Ingefjord

Auktoriserad revisor