Det vi bygger idag ska hålla för generationer

Det människor behöver idag bygger vi här och nu. Men vi gör det med omtanke om kommande generationer. Oavsett vad vi bygger är det långsiktiga perspektivet alltid med från start.

Så utvecklar vi goda, sunda och prisvärda bostäder och lokaler som håller för framtidens utmaningar.

Vi bygger en stad som inspirerar

Stångåstaden ska vara en förebild inom samhällsbyggnad och stadsutveckling. Därför utmanar vi i hur vi tänker, hur vi bygger och hur vi bor. 

Vi vill bygga en klimatsmart stad, som inspirerar långt utanför Linköping.

Vi skapar stadsdelar och testbäddar där forskare, företagare och andra fritänkare kan ta samhällsbyggande till nya nivåer. Energieffektivisering, smarta system och resursdelning är början, men tillsammans med Linköpingsborna bygger vi en klimatsmart stad där en långsiktig livsstil och hållbar tillväxt går hand i hand. Och som inspirerar långt bortom Linköpings gränser.

”Vi vill vara med och driva bransch-utveckling”

Fredrik Törnqvist, vd

En hållbar förebild

Stångåstaden är Linköpings största fastighetsägare och en av landets ledande bostadsaktörer. Med det kommer ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka andra. Det ställer höga krav på oss att alltid vara en hållbar förebild. Miljömässigt, ekonomiskt och socialt. 

Varje år beskriver vi vårt hållbarhetsarbete i en Hållbarhetsredovisning, där vi redovisar arbetet enligt GRI (Global Reporting Initiatives) Standards. 

Läs mer: 
Hållbarhetsredovisning 2022
Stadsdelen Ebbepark – en smart, modig och omtänksam stadsdel.

800

bostäder växer fram i Ebbepark.

60%

av fastighetselen är vår egenproducerade vind-el.

15,1

GWh el från vindkraft levererades 2022 av Bixia Gryningsvind
(Stångåstaden delägare).

Miljö, klimat och energi

Vi arbetar både förebyggande och systematiskt med miljöfrågor, med fokus på energi och klimat, byggnation och material, avfall samt inomhusmiljö.

Exempel på vårt arbete:

 • Miljökrav på entreprenörer
 • 25/25-målet
 • Hot Remote
 • Laddkluster för elbilar
 • Klimatsmart byggande
 • Fortsatta satsningar på vind- och solkraft

Vi är sedan 2005 miljöcertifierade enligt ISO 14001, och ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer, och följer upp kraven med revisioner.

Vi har miljömål och handlingsplaner inom flera områden:

 • Energi och klimat
 • Byggnation och material 
 • Avfall 
 • Inomhusmiljö

Vårt mål kring energibesparing har vi valt att kalla 25/25-målet, vilket innebär att vi ska minska mängden köpt energi per kvadratmeter med 25 procent till 2025, med 2011 som utgångspunkt. Vi ligger än så länge i fas med tidsplanen, och under 2022 minskade vi med totalt 3,5 procent. Samtidigt blir det tuffare att hålla samma takt i den fortsatta minskningen. Från att främst ha effektiviserat rena energiprojekt, kommer det framåt att främst handla om drift- och beteendeförändringar.

Tidigare har vi styrt värmen i lägenheterna utifrån utomhustemperaturen. Nu har vi installerat ett trådlöst mätsystem med temperaturgivare i tusentals lägenheter, och vi fortsätter med fler installationer för varje år. Genom att styra efter både inom- och utomhustemperatur kan vi få en jämnare inomhustemperatur och en mer energieffektiv uppvärmning.

Vi har fortsatt vårt projekt Hot Remote tillsammans med Tekniska Verken. Eftersom många duschar varmt samtidigt på morgonen blir det en effekttopp som ger en högre belastning på värmenätet. Därför testar vi att dra ner värmen i några fastigheter under en kort stund. Det gör ingen skillnad för hyresgästen, men gör att vår klimatpåverkan minskar. Besparingen sker både hos Stångåstaden och i Linköpings totala värmenät. 

Hot Remote är ett pilotprojekt som berör cirka 10 fastigheter. När vi har samlat tillräckligt underlag ska det analyseras och utvärderas. 

Stångåstaden fortsätter sin satsning på laddplatser för att underlätta för sina hyresgäster att kunna ladda sina elbilar. Under det senaste året har antalet laddplatser ökat från 90 till 142 och ambitionen är att fortsätta bygga fler laddplatser. En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet tillsammans med en önskan om att gynna ett hållbart resande, har gjort att Stångåstaden de senaste åren har satsat stort på att öka antalet laddplatser för sina hyresgäster. Vi har skapat laddkluster, parkeringsplatser med flera laddplatser på ett och samma ställe, i olika delar av Linköping. Det senaste tillskottet är ett laddkluster med sex laddplatser i Lambohov. Stångåstaden erbjuder även sina hyresgäster att komplettera sin befintliga parkeringsplats med en laddstolpe i de fall det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Eftersom bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, är det avgörande att vi har höga ambitioner både när det gäller byggande och förvaltning. Sedan 2020 testar vi i Ebbepark en modell för minskad klimatpåverkan vid nyproduktion, där vi kartlägger vilka delar och vilket material i byggprocessen som har störst påverkan på klimatet. Lärdomarna från testerna har gjort att vi kunnat förfina modellen.

Vi har som mål att certifiera all vår nyproduktion enligt Miljöbyggnad Silver, men under 2022 höjde vi ribban och beslutade att göra ett testprojekt i Ebbepark där vi certifierar enligt Miljöbyggnad Guld. Då vi testar en ny energilösning i form av geolager uppfyller vi kraven för guldcertifiering avseende energiförsörjning. Projektet omfattar totalt 106 lägenheter i två byggnader.

Vi lägger stor kraft på att minska vårt klimatavtryck och under året har vi gjort flera investeringar i förnyelsebar energi.

Under 2022 tog vi beslut att installera solceller på studentbostadsområdet Irrblosset i Valla. Anläggningen kommer producera drygt 0,7 GWh om året, vilket motsvarar ungefär 3%. Tillsammans med övriga solcellsanläggningar ger det en produktion som motsvarar ungefär 4% av Stångåstadens totala elanvändning.

Vårt mål är att all vår fastighetsel ska komma från egenproducerad vindkraftsel år 2025. Under 2022 ökade vi antalet vindkraftverk från 8 till 10, genom vårt delägarskap i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind. Satsningen innebär att vi på Stångåstaden kommer att bli helt självförsörjande på fastighetsel och därmed uppnå vårt övergripande mål att all fastighetsel vi förbrukar ska komma från vår egenproducerade förnyelsebara vindel senast 2025.

För att möta konsekvenserna av klimatförändringarna, både nu och i framtiden, arbetar vi utifrån den handlingsplan för klimatanpassning som vi tog fram tillsammans med kommunkoncernen 2020-2022. Vi har dessutom kommit vidare i de sårbarhetsanalyser inom SAMBO-projektet som vi gör tillsammans med Linköpings universitet och som går ut på att identifiera vilka fastigheter och områden som är mest sårbara för översvämning och/eller värmebölja. 

6,9%

minskade mängd mat- och restavfall från våra hyresgäster 2022.

11

certifierade byggnader 
Miljöbyggnad silver
2021-2022

25%

minskad mängd
köpt energi till 2025.
(vi minskat med 21%
– vi ligger i fas).

Renoveringar och underhåll

Stångåstaden äger och förvaltar ungefär 18 000 bostäder i Linköping och vår ambition är att renovera cirka 300 lägenheter per år. Under 2022 gick 42 %av vår omsättning till ombyggnation och underhåll. Vi gör det för att hålla våra fastigheter i bra skick och kunna erbjuda våra hyresgäster attraktiva hem och lokaler. Vi gör det också för att bidra till att Linköping även fortsatt ska vara en bra och trygg stad att leva och bo i. Det innebär bland annat att det människor behöver idag, utvecklar vi med omtanke för kommande generationer.

Vi arbetar kontinuerligt med vårt planerade underhåll och ombyggnationer som innebär en förbättring av fastigheternas miljö- och energiprestanda. I det arbetet säkrar vi mer hållbara materialval och skapar bättre inomhusmiljöer. Faktum är att vid en normal renovering förbättras energiprestandan i våra hyresrätter med mellan 20 och 30 %. 

Att ha ett långsiktigt hållbart perspektiv på det vi gör innebär att vår förvaltning blir enklare och mer effektiv på kort sikt. Det är bra för våra kunder, smart för oss fastighetsägare och värdefullt för många kommande generationer.

Oavsett vad vi bygger eller renoverar är det hållbara tänket och det långsiktiga perspektivet alltid med från start. Det är så vi utvecklar goda, sunda och prisvärda bostäder och lokaler som håller för framtidens utmaningar.

Under 2022:

 • 240 ombyggda lägenheter
 • 678 mkr lades på ombyggnation och underhåll 2022


678 Mkr

lades på ombyggnation och underhåll 2022, vilket motsvarar 42% av vår omsättning.

Klicka för att förstora

240

ombyggda
lägenheter 2022.

Vi bygger det andra pratar om

Vi vill inte bara prata om att det behövs fler bostäder. Vi vill bygga dem. Därför utvecklar vi nya bostäder, kvarter och hela stadsdelar runt om i vår stad. Hem som människor behöver här och nu. Samtidigt, runt hörnet, lägger vi grunden för framtidens sätt att leva och bo.

Vi vill tänka och göra annorlunda, och ta ansvar för stadens tillväxt genom att bygga nya hem på nya sätt.

Nyproduktion

Linköping växer, och det är stor efterfrågan på bostäder. Därför har vi höga ambitioner när det gäller vår nyproduktion.

Lägenheter färdigställda under 2022:

 • 158 hyresrätter
 • 71 bostadsrätter

Vi har ett tydligt uppdrag att hålla en hög byggtakt, och ambitionen att bygga i snitt 400 lägenheter per år kvarstår. 2022 har dock präglats av stora utmaningar i och med kostnadsutvecklingen som i princip omöjliggjorde upphandling av entreprenader under delar av året. Vi kunde dock se en viss lättnad under senare delen av året.

Vi påbörjade två nyproduktionsprojekt, med sammanlagt 160 hyresrätter i Skattegården i Skäggetorp och på Djurgårdsgatan.

Samtidigt pågår flera byggen runt om i staden. Totalt 524 bostäder, varav 462 hyresrätter och 62 bostadsrätter, är under produktion i Norrskenet, Lugnet, Dynamiken och Labbet i Ebbepark, Djurgårdsgatan och Skattegården i Skäggetorp.

Sommaren 2020 uppstod en omfattande brand i Skattegården 101-106 i Skäggetorp och senare samma år konstaterades att fastigheten inte gick att rädda. Huset revs och under 2022 har arbetet pågått för att bygga ett ersättningshus. Huset som byggs är ett så kallat kombohus och innehåller 46 lägenheter, vilket är 10 fler än i fastigheten som brann. Under 2022 har uthyrningen av bostäderna i det nya huset påbörjats och planerad inflyttning är hösten 2023.  

Stångåstaden fortsätter att satsa på kombohus – nyckelfärdiga hus med yteffektiva lägenheter till lägre produktionskostnad, cirka 25 procent lägre än annan nyproduktion. Under 2022  har Unibep påbörjat arbetet med att bygga 46 nya lägenheter i Skattegården. Unibep är ett av tre företag som är upphandlade av Sveriges Allmännytta för den senaste versionen av Kombohus. Byggnationen av det nya Kombohuset startade  under 2022 och inflyttning beräknas kunna ske under hösten 2023. Det nya bostadshuset är ett prefabricerat hus i trä med tre våningar.

Vi har även byggt kombohus i Ekängen., 38 radhus i Bärstadskogen i Ekängen stod inflyttningsklara i början av 2022. Husen är från Götenehus och färdigupphandlade bostäder med bra standard och energiprestanda.

229 färdigställda lägenheter under 2022 

Hyresrätter:

 • 114 i Lugnet, Ebbepark
 • 38 radhus i Ekängen
 • 6 lägenheter tillkom vid ombyggnationer

Bostadsrätter:

 • 71 i Lugnet, Ebbepark

Framtida byggen

Aldrig har vi byggt så mycket som de senaste åren. Och det är ändå bara början! En rad spännande projekt är planerade för framtiden. Våra bostäder, kvarter och områden ska vara optimalt planerade för en smidig och smart vardag. Ju fler som har möjlighet och utrymme för att leva ett rikt liv, desto bättre för alla i vår stad och för vår gemensamma framtid.

Våra största framtidsprojekt:

 • Gottfridsberg/Åbylund – cirka 230 lägenheter
 • Djurgården – cirka 200 lägenheter
 • Västra Berga – cirka 200 lägenheter

Planerade byggen

 • Ebbepark, Dynamiken – ca 210 lägenheter
 • Ebbepark, Labbet – ca 140 lägenheter 
 • Folkungavallen – 65 lägenheter
 • Folkungavallen – 113 studentlägenheter
 • Ryd – ca 200 studentlägenheter  
 • Flamman – ca 150 studentlägenheter
 • Djurgården – ca 200 lägenheter
 • Gottfridsberg/Åbylund – ca 230 lägenheter
 • Västra Berga – ca 200 lägenheter
 • Skäggetorp – ca 70 lägenheter
 • Djurgårdsgatan/Trumslagaregatan – ca 100 lägenheter
 • Backaberg – ca 30 studentlägenheter
 • Gottfridsberg – ca 35 lägenheter