Stångåstadens
Hållbarhets­redovisning 2022

Stångåstadens Hållbarhets­redovisning 2022

Innehåll
Vd-ordet

Vd-ordet

Som bostadsbolag har vi ett uppdrag att tillhandahålla Linköping med attraktiva bostäder. Men, vårt ansvar sträcker sig mycket längre än så. Med hållbarhet i centrum gör vi Linköping till en bättre stad att bo, leva och bedriva verksamhet i. Vår vision ”Ett steg före” präglar allt vi gör och har rustat oss väl inför de utmaningar som året bjudit på.

Att ligga ett steg före innebär att arbeta proaktivt och långsiktigt. Som vd är jag oerhört stolt över vårt hållbarhetsarbete, som är en integrerad del av vår verksamhet och våra affärsmål. Vi utmanar ständigt oss själva – och branschen – i att bli än mer ambitiösa vad gäller såväl metoder, material, arbetssätt och annat. Exempelvis utforskar vi AI-lösningar för driftoptimering och bygger med klimatförbättrad betong.

Vi lägger stor kraft på att minska vårt klimatavtryck och under året har vi gjort flera investeringar i förnyelsebar energi. Beslut om att installera solceller på studentboenden i Irrblåset är taget. Dessutom ska vi öka antalet vindkraftverk från 8 till 10, genom vårt delägarskap i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind. Det tar oss närmare vårt övergripande energimål som är att minska andelen köpt energi med 25 procent till år 2025 – ett mål vi är på god väg att uppfylla.

Vi vill göra skillnad i samhället och bygga framtidsstaden Linköping. Vi gör fortsatt stora satsningar på trygghet för att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga och säkra. Bland annat tar vi oss an att utveckla hela stadsdelar, som i Ryd centrum där vi precis har tagit fram en masterplan för att omdana hela området. Det innebär att vi ska förbättra både fysiska och sociala dimensioner i syfte att göra stadsdelen mer attraktiv, trygg och trivsam.

Efter pandemin tog en global kostnadskris vid och vi har sett kraftiga ökningar på såväl bygg- som driftkostnader. Detta har förstås påverkat oss både när det gäller investeringar, och i den dagliga driften. Men, kriser och svåra stunder kan också driva kreativitet och innovation. Bland annat har vi tillsammans med våra leverantörer Fredrik Törnqvistutforskat nya upphandlingsformer för att gemensamt hantera risker och sänka kostnaderna i våra projekt.

På Stångåstaden försöker vi – i tätt samarbete med andra – vända utmaningar till möjligheter och hela tiden ligga Ett steg före. Vi står för utveckling, långsiktighet och hållbarhet. Nu och i framtiden.

Fredrik Törnqvist
Vd, Stångåstaden

Om Stångåstaden

Om Stångåstaden

AB Stångåstaden äger och förvaltar 18 037 lägenheter och är därmed regionens största hyresvärd. Av dessa lägenheter är 4 136 studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ett trettiotal bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter i Linköping AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till nyproduktion. Dessutom finns cirka 400 lokaler i vårt fastighetsbestånd.

Affärsidé

Stångåstaden erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder i olika prisklasser, där stor valfrihet och god service bidrar till långsiktiga kundrelationer. På ett aktivt sätt utvecklar vi fastigheter och stadsdelar i syfte att främja Linköpings utveckling.

Ägardirektiv

AB Stångåstaden ägs av Linköpings Stadshus som i sin tur ägs av Linköpings kommun. Ägardirektiven är en övergripande vägledning för hur Stångåstadens ägare vill att bolagets arbete ska bedrivas och vilka syften som ska uppnås. Enligt ägardirektiven ska Stångåstaden verka för att Linköping ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo och driva näringsverksamhet i. Detta genom att erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder samt kommersiella lokaler i kommunens större bostadsområden och tätorter. Våra ägare lyfter även fram trygghet och social hållbarhet, miljöpåverkan och koldioxidneutralitet samt bostadsbyggande och affärsmässighet som grundpelare i uppdraget.

FöretagsfaktaEnhet202020212022
FastighetsbeståndAntal lägenheter ​18 779​17 88018 037
Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök *1 rum och kök​1 847​1 7421 811
 2 rum och kök​5 4635 1975 245
 3 rum och kök​4 5604 3154 321
 4 rum och kök2 2082 0492 098
 >5 rum och kök440412426
Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområdeLägenheter exkl. Studentlägenheter14 51813 71513 901
 Studentlägenheter4 2264 1304 136
Genomsnittlig hyra kr/kvm
(Avser endast Moderbolaget)
 1 1801 2481 286
Företagets omsättning Mkr 1 6351 5721 571
Företagets anställda 190191186

Vår vision, strategiska målområden och våra värderingar

Vår affärsverksamhet bygger på en helhetssyn där en stark vision utgör kärnan. Koncernen har en vision som antagits av styrelsen – Ett steg före. Den beskriver vad vi ska uträtta till år 2025 och konkretiserar vår framtidsvision för Linköping, kunderna, medarbetarna och en hållbar framtid. Vår vision innebär att vi ska vara ett företag som ligger i framkant och driver utvecklingen i branschen med hållbarhet integrerat i hela verksamheten. För att vår vision och våra mål ska uppnås krävs särskilt fokus inom ett antal prioriterade områden. Bolaget har därför satt upp ett antal Strategiska målområden med beskrivningar över vad vi vill ha åstadkommit på fem till tio års sikt. De Strategiska målområdena för de kommande åren är Kund, Fastighet, Ekonomi, Medarbetare och Hållbarhet. Våra värderingar, Trygga, Professionella och Aktiva, talar om hur vi ska agera för att nå vår vision. Tryggheten är grunden till vårt professionella agerande och vårt aktiva förhållningssätt är det som tar oss framåt.

Styrning

Koncernen styrs genom moderbolagets styrelse och koncernledning, samt genom styrelser i Studentbostäder i Linköping AB och i Kulturfastigheter i Linköping AB. Koncernledningen leds av AB Stångåstadens vd och består av följande: vd, Förvaltningschef, Fastighetschef, vd för Studentbostäder, vd för Kulturfastigheter och Chef Lokaler, Chef Affärsstöd och HR samt Marknads- och kommunikationschef. Inom koncernen, under enhet Affärsstöd, finns en avdelning med övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet. Det operativa ansvaret för kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet ligger hos linjecheferna. Den hållbarhetspolicy vi tog fram 2017, och som godkänts av styrelsen, ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete. Vi har även undertecknat en gemensam uppförandekod för europeiska bostadsbolag som bygger på ekonomiskt ansvar och hållbarhet, lokal social hållbarhet, god verksamhetsstyrning, god relation med intressenter samt ansvarsfull arbetsmiljö.

Agenda 2030 är ett viktigt och användbart ramverk som vi alltmer förhåller oss till för att tydliggöra vår verksamhets positiva och negativa påverkan på omvärlden. Under 2022 har vi fortsatt vårt arbete med att integrera Agenda 2030 i vår verksamhet. Det är ett arbete som involverat hela verksamheten, från styrelse och ledningsgrupp till den enskilda medarbetaren. Agenda 2030 kommer framöver fortsätta att vara ett verktyg som vägleder vår verksamhet framåt.

Om hållbarhetsredovisningen

Stångåstadens första Hållbarhetsredovisning togs fram 2009. Fram till 2018 redovisade vi enligt en standard framtagen inom Eurhonet, EURO-GR, men från och med 2019 använder vi GRI (Global Reporting Intitiative) Standards. För 2022 rapporterar vi med referens till GRI Standards 2021. För våra väsentliga frågor har vi valt ut ett antal GRI-upplysningar med högst relevans för vår verksamhet, men även inkluderat egna nyckeltal. Redovisningen är upprättad i enlighet med ÅRL 6 kap 11§. De enheter som ingår i hållbarhetsredovisningen är moderbolaget AB Stångåstaden samt dotterbolagen Studentbostäder i Linköping AB, Kulturfastigheter i Linköping AB samt TGS Fastigheter nr 3 AB som innehåller Stångåstadens huvudkontor i Linköping. Redovisningsperioden är 1 januari 2022 till 31 december 2022 och rapporten publiceras årligen. AB Stångåstadens hållbarhetsredovisning för 2022 avges av styrelsen. Kontaktperson är Malin Ribbenhed, kvalitets- och hållbarhetschef (malin.ribbenhed@stangastaden.se).

Så skapar Stångåstaden värde

Vårt uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att leva och bo i. Nu och i framtiden. I arbetet med att fullfölja vårt uppdrag påverkar vi vår omvärld i olika delar av vår värdekedja. Att nyttja våra resurser effektivt, bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och erbjuda våra kunder en möjlighet till en hållbar vardag är grundläggande. Vi har ett ansvar att använda vårt inflytande för att säkerställa en hållbar värdekedja och därigenom skapa mer värde för våra intressenter. Detta illustreras i nedanstående bild.

Vår verksamhet utgår från vår vision Ett steg före. För att uppnå fokus har vi identifierat fem strategiska målområden som ska genomsyra vår verksamhet. Vi har kopplat målbilder för vad vi vill ha åstadkommit på fem till tio års sikt till respektive strategiskt målområde vilka beskrivs nedan.

Målbild (5–10 års sikt) inom strategiskt målområde:

Vi ska vara bäst på service och förvaltning bland större bostadsbolag och även hålla hög klass i jämförelse med andra branscher. Vi ska vara nära våra kunder, erbjuda attraktiva boendemiljöer och utveckla verksamheten i samverkan för att fånga upp kundernas behov, bedriva branschutveckling och skapa en meningsfull samvaro för våra kunder. Stångåstaden har genomfört en digital transformation vilket skapat värde för våra kunder och bidragit till att effektivisera verksamheten.

Tillgången på bostäder ska följa efterfrågan och därmed möjliggöra att kommunen växer. Bostadsmarknaden i Linköping är i balans. Ombyggnationer och renoveringar matchar kundernas (boende och lokaler) varierade efterfrågan om standard, flexibilitet och betalningsförmåga på ett sätt som långsiktigt stärker attraktivitet, miljöprestanda och säkerställer våra fastighetsvärden. Vi har utvecklat våra bostadsområden tillsammans med våra kunder utifrån ett hållbart (miljömässigt, ekonomiskt och socialt) och långsiktigt perspektiv.

Vi har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar och vi har genomfört investeringar som är långsiktigt hållbara och lönsamma. Vi följer affärsmässiga principer och agerar ansvarsfullt i vår bransch. Vår verksamhet genomsyras av affärsmässig­het vilket innebär att vi arbetar hållbart med god lönsamhet samt ser till helheten och arbetar smart och effektivt i hela verksamheten.

Vår organisation ska vara rustad för att möta snabba förändringar i omvärlden för att bibehålla och utveckla attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. Som grund behöver vi ha väl fungerande processer, roller, arbetssätt, teamarbete, ledarskap och agera affärsmässigt. För att säkerställa våra kompetensbehov ska vi arbeta för att attrahera och rekrytera motiverade och engagerade medarbetare med relevant kompetens, samtidigt som vi ska bibehålla och utveckla befintliga medarbetare. Stångåstadens organisation och ledning präglas av mångfald i alla led. Organisationen är värderingsstyrd och vår gemensamma värdegrund är grunden till hur vi agerar internt och externt i vår vardag. Vi har stärkt vårt varumärke och vår arbetsgivarposition i regionen.

Stångåstaden lever efter principen att vi har ett stort ansvar för utvecklingen av ett hållbart samhälle och att vi ska vara ett föredöme bland andra bostadsbolag i Europa. Vi arbetar utifrån Agenda 2030 och därmed för ett hållbart samhälle som förutsätter långsiktighet och bygger på en helhetssyn där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter är beroende av varandra och avgörande för resultatet. Vi använder våra resurser effektivt och ansvarsfullt med hänsyn till dagens och framtida generationers behov.

Omvärldstrender

Omvärldstrender

Så håller vi koll på vår omvärld

För att ligga ett steg före behöver vi regelbundet göra en omvärldsbevakning. Det innebär både en kartläggning av vad som händer i fastighetsbranschen, och i samhället i stort. Det senaste decenniet har inneburit enorma förändringar gällande hur vi och många andra aktörer ser på hållbarhetsfrågan. Att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet är idag kritiskt för att driva på för en positiv samhällsutveckling. Ett progressivt hållbarhetsarbete stärker dessutom vår trovärdighet mot våra intressenter, vårt arbetsgivarvarumärke, och affären i stort. Några av de omvärldstrender som vi identifierat som extra viktiga och som vi ständigt bevakar och måste förhålla oss till, beskriver vi närmare nedan.

Exponentiell klimatomställning

Klimatfrågan kräver ett snabbt och effektivt agerande, där näringslivet och fastighetsbranschen Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. har en oerhört viktig roll. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. År 2030 är vi 11 miljoner invånare i Sverige. Det innebär ett behov av hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. För att inte detta behov av ökat byggande ska ske på bekostnad av ökade klimatutsläpp är det viktigt att vi arbetar brett med såväl tekniska lösningar som hållbara affärsmodeller, beteenden och värderingar. Allt för att skapa en exponentiell klimatomställning. Redan idag arbetar Stångåstaden för ett koldioxidneutralt Linköping genom bland annat förnyelsebar energi och miljöcertifieringar i våra byggprojekt. Nu vill vi öka takten ytterligare. År 2030 behöver de globala utsläppen vara hälften så stora som idag. För att nå dit krävs det att vi fortsätter tänka nytt, tänka om och experimentera. Vår testbädd Ebbepark är ett exempel på detta, där vi bygger en helt ny hållbar stadsdel för framtidenLäs mer under avsnittet om Ebbepark. Vår ambition är att de kommande åren växla upp vår förändringstakt ytterligare, framför allt gällande byggfasen.

Digitalisering

Idag går allt snabbt. Kommunikation, produktion och affärsutveckling – allt har vridits upp i vår digitala värld. Digitaliseringen har ritat om hela kartan; för fastighetsbranschen, näringslivet och samhället i stort. Dessutom har hela arbetslivet genomgått en enorm digital transformation de senaste åren. Det är en spännande utveckling som innebär stora möjligheter till innovation och nytänkande, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På Stångåstaden arbetar vi aktivt med att ställa om verksamheten digitalt för att kunna erbjuda en ännu bättre service till våra kunder, utföra en effektivare administration samt vara en attraktiv arbetsgivare med en digital, modern profil. Vi kommer de närmsta åren jobba ännu mer med digitalisering för att skapa smarta hus och boenden som främjar hållbara beteenden.

Byggkostnadsutveckling

En rad omvärldsfaktorer har fortsatt påverka byggkostnadsutvecklingen negativt och när 2023 tar vid står vi inför en global kostnadskris. En kombination av globala transportutmaningar och kriget i Ukraina bidrar till begränsad tillgång på material och kraftigt ökade priser. Utöver de akuta problemen finns strukturella utmaningar som gjort att byggkostnadspriserna stadigt ökat under två decennier, och förvärrades ytterligare under coronapandemin. Efterfrågan på material som trä har ökat kraftigt. Cementkrisen är fortfarande ett faktum men i och med godkännandet av Cementas fyraåriga tillstånd att bryta kalksten ser vi ser vi en ljusning. Som en konsekvens av de ökade byggpriserna ser vi utvecklingen av en mer flexibel byggbransch som anpassar sig efter kundernas behov. Allt fler initiativ syftar till att bygga mer industriellt och standardiserat, men med flexibla tillvalslösningar. Vi ser också ett stärkt samarbete mellan beställare, kommuner och entreprenörer för att hitta nya samverkansformer och gemensamma lösningar. Detta är några vägar framåt men i grund och botten krävs bostadspolitiska reformer för att skapa incitament för ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande.

Långsiktigt hållbar ekonomi

En långsiktigt hållbar ekonomi inkluderar såväl sunda finanser som lönsamma, hållbara investeringar. Vi ser en stark trend mot hur hållbar affärsutveckling kan användas som drivkraft för innovation, försäljning och ökad lönsamhet. Såväl nationell som EU-lagstiftning vittnar om ett allt tydligare ramverk avseende en långsiktigt hållbar ekonomi. I taxonomin beskrivs kriterier och gränsvärden för olika ekonomiska verksamheter som är baserade i EU:s klimat- och miljömål och Parisavtalet. För Stångåstaden och fastighetssektorn innefattar detta bland annat en ökad renoveringsgrad och minimerad klimatpåverkan under byggnadens livscykel. EU-taxonomin är i grunden ett bra initiativ som driver på en hållbar utveckling av fastighetsbranschen och samhället i stort, även om det kortsiktigt innebär stora förändringar, både för branschen och oss som bolag. Vi följer utvecklingen inom området och förbereder vår verksamhet för kommande nödvändiga förändringar.

Otrygghet och segregation

Tyvärr ser vi en generell trend mot ökad otrygghet och segregation i samhället. Som många andra städer är Linköping drabbat av gängkriminalitet men lyckligtvis har inga skjutningar skett under 2022. Samhällsutvecklingen påverkar förstås Linköpings invånare och Stångåstadens hyresgäster negativt. Stångåstaden har i uppdrag att göra Linköping till en bättre stad att bo, leva och verka i och trygghetsfrågorna står i fokus. Gemensamma och brottsförebyggande insatser från många olika samhällsinstanser krävs för att öka tryggheten. Vi samarbetar brett tillsammans med polis och andra aktörer i Linköping efter modellen EST, Effektiv samordning för trygghet. Vi bedriver även flera stadsdelsutvecklingsprojekt i socioekonomiskt svagare områden.

För en hållbar framtid

För en hållbar framtid

Tillsammans kommer vi längre

Stångåstadens vision – Ett steg före – är tydlig; år 2025 ska vi vara ett föredöme bland bostadsbolag i Europa. För att nå dit och för att snabba på en hållbar omställning av fastighetsbranschen behöver vi kroka arm med andra. Det är tillsammans vi bidrar till att alla människor, oavsett generation eller kultur, kan känna sig välkomna hem. Vi är övertygade om att gränsöverskridande samarbeten och meningsfull delaktighet ligger till grund för en långsiktig hållbar utveckling. Därför bjuder vi in kunder och intressenter från alla stadsdelar att delta och kanalisera sina önskemål och idéer. Det mynnar ut i förslag som tjejträffar, cykelskola och samarbeten med skolor och förskolor. Vi deltar och initierar nytänkande samarbeten – internt och externt – för att utbyta kunskap, erfarenheter och hitta gemensamma lösningar för att ligga Ett steg före.  

Glada kollegor på Stångåstaden

Stångåstadens samarbeten och medlemskap  

European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk som syftar till att utbyta erfarenheter och goda exempel och där vår vd Fredrik Törnqvist är ordförande sedan 2021. Det består av cirka 40 allmännyttiga bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Danmark och Storbritannien. Bolagen har tillsammans 1,2 miljoner lägenheter.

Hållbar Region är ett forskningsprojekt tillsammans med Linköpings Universitet, Tekniska Verken, Lejonfastigheter och Akademiska Hus med syfte att driva utvecklingen mot en hållbar och resurseffektiv region.  

Vi deltar i Allmännyttans KlimatinitiativLinköpingsinitiativet och ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt) vilka syftar till att minska klimatpåverkan.  

Vi deltar i Östergötlands Energi- och Klimatråd, ett samarbete mellan ett 20-tal stora energiproducenter och -konsumenter, med ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att nätverka och utbyta kunskap genom regelbundna träffar på olika teman kring miljö och klimat. 

I Fossilfritt Sverige och initiativet Fossilfri värmemarknad verkar vi för att främja utvecklingen mot en fossilfri värmemarknad.  

I Skäggetorps Fastighetsägarförening arbetar vi tillsammans med Lejonfastigheter, Victoria Park och Willhem för ett tryggt närområde.  

Stångåstaden är dessutom medlemmar i Sveriges Allmännytta, Studentbostadsföretagen och Östergötlands Miljönätverk

Så har vi gått tillväga

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Stångåstaden arbetar för att ha en kontinuerlig, öppen och långsiktig dialog med sina intressenter. Vi är övertygade om att detta är avgörande för bolagets fortsatta framgång och vi för därför en löpande dialog med våra intressenter för att säkerställa att vi möter deras förväntningar.

Stångåstaden har identifierat sina viktigaste intressenter, det vill säga de intressenter som Stångåstaden påverkar, samverkar med och/eller bli påverkad av. Dessa  är:

Under 2019 genomförde vi en strukturerad intressentdialog för att kartlägga vilka hållbarhetsfrågor som är mest betydande för våra intressenter. Utifrån intressentdialogen fastställdes sedan Stångåstadens väsentliga frågor. Ni kan läsa mer om hur vi gick till väga i våra tidigare hållbarhetsredovisningar (2020). Resultatet från 2019 års intressentdialog har fortsatt att vägleda oss även under 2022. Nedan presenteras Stångåstadens 14 väsentliga frågor indelade i fem områden: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Ansvarsfulla affärer och relationer samt Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö.

I kommande avsnitt beskriver och redovisar vi samtliga väsentliga frågor och områden mer ingående. Kopplat till varje väsentlig fråga finns en eller flera GRI-upplysningar samt tydliga mätetal för att vi ska kunna följa upp och utveckla vårt hållbarhetsarbete. I de fall det finns uppsatta mål för den väsentliga frågan redovisas även dessa. Information om respektive fråga och upplysning finns redovisat i GRI-index. Mer utförliga data finns i bilagan Hållbarhetsdata.

Social hållbarhet

Trygghet och säkerhet

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Att känna trygghet och säkerhet i sin närmiljö är viktigt för alla människor. Vi är övertygade om att engagerade kunder och medarbetare är en nyckel till framgång som ökar trygghet och trivsel. Delaktighet och dialog är grunden när vi utvecklar våra boendemiljöer. I första hand med de boende, men också internt inom Stångåstaden och med kommunen och andra aktörer.

Så skapar vi trygghet tillsammans

Trygghet är en av våra viktigaste frågor och vi arbetar aktivt för trivsamma och säkra bostäder och närmiljöer. Givet den negativa samhällsutvecklingen har trygghet, säkerhet, och delaktighet blivit än viktigare för oss. Ett hem är så mycket mer än bara ett tak över huvudet – det ska vara en trygg plats och en fristad. Vår utgångspunkt är att människor som känner varandra också känner med varandra. Därför för vi en löpande dialog med våra hyresgäster som stärker relationen mellan Stångåstaden, våra intressenter, grannar emellan och andra aktörer i närområdet och kommunen. Exempelvis samarbetar vi fortsatt med polisen, kommunen och andra fastighetsägare för att öka samsynen om utvecklingen i våra bostadsområden. Vi bedriver särskilda insatser för att skapa goda förutsättningar för våra seniora hyresgäster att leva tryggt och enkelt i sin bostad. Vår ambition är att vara en närvarande och tillgänglig hyresvärd för att möta alla våra kunders behov.

Barn hälsar på en liten hund

Vi skapar attraktiva, trygga och trivsamma områden

Vi arbetar kontinuerligt med stadsdelsutveckling i alla våra områden, inte minst i de som bedöms som mer socioekonomiskt svaga. I dagsläget gäller det Berga, Ryd och Skäggetorp. Med stadsdelsutveckling menas ett lokalt utvecklingsarbete där flera aktörer tillsammans med de boende samverkar för att långsiktigt och hållbart förbättra en stadsdel både när det gäller fysiska och sociala dimensioner. Stadsdelsutveckling höjer det sociala kapitalet i ett bostadsområde men kan även innebära fysisk upprustning såsom renovering, nybyggnation eller förbättringar av utemiljön. Under 2022 har vi tagit fram ett strategiskt styrdokument som beskriver Stångåstadens långsiktiga mål med stadsdelsutvecklingen mellan 2022-2027.

Två ungdomar utomhus, en tjej och en kille som ler

Trygghetsvärdar ökar tryggheten

För att öka tryggheten i våra bostadsområden investerar Stångåstaden i trygghetsvärdar och trygghetsvandringar. Under året har vi ökat upp trygghetsvärdarna från fyra till sex. De cirkulerar i närområdet och pratar med folk, framför allt ungdomar. Att trygghetsarbetet utförs av personer utan uniform och som dessutom kan prata flera språk, underlättar bemötandet. Arbetet främjar goda relationer och bygger förtroende, vilket ökar tryggheten och trivseln i våra bostadsområden. Trygghetsvärdarna rapporterar in skadegörelse och felanmäler belysning och liknande som annars kan bidra till en känsla av otrygghet.

I Trygghetsindex såg vi en ökning från 81,5 procent till 83,3 procent mellan 2021 och 2022. Givet de senaste årens trend i samhället med större oro och otrygghet till följd av pandemin och de skjutningar som pågick i Linköping under 2021, är det väldigt glädjande att se att vi lyckats så väl i vårt trygghetsarbete. Det innebär att vi var väldigt nära att nå vårt målvärde om 83,4 procent för 2022.

Så jobbar vi med sysselsättning

Att ha en sysselsättning är en förutsättning för ett gott liv.Det minskar risken för kriminalitet och utanförskap, bubbla: 213 personer har kommit ut i egenförsörjningoch har många fördelar för både individen och samhället i stort. Därför genomför vi flera åtgärder för att få fler Linköpingsbor i arbete. Ett exempel är vårt kompetensförsörjningsprojekt LinkStep, som ska få Linköpingsbor att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. I projektet matchar vi ihop arbetssökande med arbetsgivare inom regionen och erbjuder aktiviteter som coachning, föreläsningar, workshops och rekryteringsträffar. Under 2022 har 53 personer kommit ut på arbetsmarknaden eller påbörjat en utbildning som tar dem närmare arbetsmarknaden. I och med det översteg vi vårt mål på 50 personer. Sedan projektet startade i slutet av 2018 har totalt 213 personer kommit ut i egenförsörjning. Inom ramen för LinkStep är vi också med och driver en jobbstudios i Berga, Skäggetorp och Ryd tillsammans med Kulturhuset Agora och biblioteken. Projektet finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden).

Bostadsförsörjning

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Bostadsförsörjning är i grund och botten vårt huvudsakliga uppdrag. Linköping växer stadigt, och därför är det viktigt att vi håller en hög och jämn byggtakt. Detta står även med i vårt ägardirektiv.

Så förser vi Linköpingsborna med bostäder

För att Linköping ska kunna fortsätta att växa och utvecklas som stad är det av största vikt att Stångåstaden arbetar för att förse Linköpingsborna med bostäder. Huvuddelen av vårt bestånd består av hyresrätter, och kötiden för att få tillgång till en bostad är fortfarande relativt lång – strax under 7 år, vilket ligger i linje med föregående år. För närvarande har vi cirka 96 000 personer i vår intressekö. Kötiderna för nyproduktion är dock något kortare, ungefär två till tre år.

Bostäder i Linköping

Stångåstaden arbetar aktivt för att fler ska få tillgång till en egen bostad. Vår ambition är att hålla en byggtakt på ungefär 400 lägenheter per år, vilket har varit en utmaning under 2022 på grund av kraftigt ökade byggkostnader Läs mer om byggkostnadsutveckling. Vi arbetar på flera fronter för att komma runt problemen Läs mer om ekonomiskt hållbara byggprojekt och är fast beslutna att färdigställa de cirka 2 500 lägenheter som vi planerar att bygga i Linköping de kommande åren – även om färdigställandet kan komma att disponeras lite annorlunda än planerat. Under 2022 färdigställde vi 223 nya bostäder, varav 71 bostadsrätter, och vid årets slut hade vi cirka 400 lägenheter under uppförande.

Boenden till särskilt behövande

  • Vi överlåter cirka 200 lägenheter till Linköpings kommun, som de förmedlar till särskilt behövande. Lägenheterna sprids ut i hela vårt bestånd och i alla stadsdelar för att främja integration. 
  • Under 2022 har ett antal lägenheter öronmärkts för ukrainska flyktingar. 
  • Vi har infört förtur till små bostäder för ungdomar för att underlätta för dem att få en bostad.

Så arbetar vi med studentlägenheter

Linköping är en populär stad att studera i och vi förser stadens studenter med ca 4136 lägenheter. Det gäller främst små och billiga studentlägenheter men även traditionella korridorsboenden.

För att möta studenternas behov har vi under 2022 satsat på att ställa om och digitalisera vår verksamhet än mer. Första kontakt med de boende sker oftast digitalt, vi arbetar för att kunna automatisera och segmentera vår kommunikation så att kunden får rätt och relevant information vid rätt tillfälle. Vår boendeapp och chattfunktion är populära kommunikationskanaler vilket möjliggör tillgänglighet och effektivitet. Under året har vi valt att stänga vårt kontor för fysiska besök då efterfrågan över tid minskat. Vi tycker fortfarande att det personliga mötet är viktigt och kunden har alltid möjlighet att boka ett besök för att träffa oss.   

Studenter i tvättstuga

Så arbetar vi med samhällsaktörer och företagare

Ungefär 10 procent av Stångåstadens totala omsättning utgörs av våra lokaler, som bland annat består av kontor, butiker, servicehus, förskolor och restauranger. Under året har vi bland annat intensifierat vårt samarbete med nyföretagarcentrum i Linköping för att bidra till entreprenörskap och nyskapande i regionen. Vi har också satsat mycket på sociala aktiviteter i efterdyningen av pandemin, med särskilt fokus på äldre och barn på serviceboenden och förskolor. I övrigt har inga stora avvikelser skett i vårt bestånd under året.

butik med hundartiklar

Miljömässig hållbarhet

Klimat och energi

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och närmare 40 procent av den svenska energianvändningen. I förvaltningsskedet använder byggnader mycket energi vilket ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Dessutom genererar verksamheten stora mängder indirekta utsläpp i form av materialanvändning, avfall och transporter i samband med ny- och ombyggnation.

Så sänker vi utsläppen på våra byggen

I takt med att byggnader blir mer energieffektiva och utsläppen från uppvärmningssystemen minskar utgör utsläppen från byggskedet en allt större del av en byggnads klimatpåverkan. Därför är det av största vikt att arbeta för minskad klimatpåverkan ända från byggfasen.

Under 2022 har vi fortsatt tillämpa den modell som vi tagit fram för minskad klimatpåverkan vid nyproduktion, vilken innebär att vi ställer krav på att entreprenören under projekteringsskedet ska redovisa klimatpåverkan under produktionsfasen samt ange minst fem förslag för att minska projektets klimatpåverkan. Många av förslagen handlar om materialval, framförallt betong, och vi har under året fortsatt att testa klimatförbättrad betong vilket kommer fortgå under 2023. I ett nyproduktionsprojekt har vi testat att förfina modellen och ställt krav på att entreprenören ska ange minst åtta förslag på förbättringar varav minst två ska avse hur olika arbetssätt kan optimeras. Allt för att arbeta för att minska klimatavtrycket och för att lära oss mer. Vår modell har blivit mycket positivt emottagen av våra entreprenörer, där dessa uppskattar vår inbjudan till samarbete. De kommande åren hoppas vi kunna öka takten i att prova oss fram med olika material, innovationer och flexibla lösningar för att få ner vår klimatpåverkan ytterligare.

För att lösa klimatkrisen spelar många faktorer in; digitalisering, nya material och metoder, och inte minst – nya tankesätt. Som ett led i att framtidssäkra vår verksamhet har vi under året anlitat studenter i olika projekt, bland annat vad gäller solceller och värmeåtervinning. Vi är övertygade om att den unga generationens kompetens och inställning behövs och kan göra stor skillnad i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vidare har vi ett strategiskt mål att miljöcertifiera våra nyproduktioner enligt Miljöbyggnad SilverMiljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda ska uppfyllavissa krav vilka granskas av tredje part. Vissa nybyggnationer, så som kombohus, är undantagna detta mål där vi istället prioriterar en lägre produktionskostnad för att därigenom också kunna erbjuda billigare boende för ekonomiskt svaga grupper. och under 2022 certifierades sju byggnader.

Vi har under året fortsatt att implementera de klimatkrav i entreprenadupphandlingar som vi tagit fram tillsammans med Linköpings kommun och andra kommunala bolag i syfte att främja ett koldioxidneutralt Linköping.

Stångåstaden är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2005 och arbetar förebyggande och systematiskt med miljöfrågor. Efter att ha analyserat företagets miljöpåverkan har vi satt upp övergripande miljömål och utarbetat handlingsplaner inom energi och klimat, byggnation och material, avfall och inomhusmiljö. Våra miljömål och handlingsplaner följs upp kontinuerligt och vi håller oss löpande uppdaterade om nya och ändrade lagar. Miljöarbetet utgår från vår hållbarhetspolicy, som är fastställd av styrelsen. Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer, och följer upp dessa med revisioner. Vår kontrollplan, våra miljörevisioner och lagefterlevnadskontroller utgör tillsammans grunden för vår interna miljökontroll. Vidare har Linköpings kommun under 2022 antagit ett nytt klimat- och energiprogram som stäcker sig till 2030 och som Stångåstaden är delaktiga i. Det innehåller övergripande mål och prioriterade insatsområden för att växla upp kommunens arbete med energi och klimat.

Så sänker vi utsläppen i våra bostäder

Stångåstaden har en utarbetad energistrategi i vilken vi pekat ut fyra områden som behöver samspela med varandra för att nå bästa möjliga resultat: beteende, teknik, byggnation och drift.

I alla våra ombyggnationsprojekt genomför vi energibesparande åtgärder och i våra nyproduktionsprojekt är målet att uppnå energikravet i Miljöbyggnad Silver. Det innebär att energiprestandan ska vara 20 procent bättre än Boverkets krav – därmed blir koncernens energiprestanda bättre ju mer vi bygger och renoverar.

Vi jobbar aktivt med att optimera och justera in våra fastigheter för att spara energi. Vi använder oss av olika tekniska verktyg för energioptimering, bland annat hjälper temperaturgivare oss att effektivt styra värmetillförseln i lägenheterna. Vi utforskar även ett AI-verktyg för driftoptimering, vilket innebär att AI kan läsa av problem i byggnadens drift så vi får direkt information om vilka åtgärder som behövs. Denna lösning kommer snart vara på plats. Slutligen bedriver vi fortsättningsvis pilotprojektet Hot Remote tillsammans med Tekniska Verken med syftet att utjämna effekttoppar i fjärrvärmeanvändningen med hjälp av energilagring i byggnader. Du kan läsa mer om det i 2021 års hållbarhetsrapport.

Stångåstadens styrelse antog 2011 målet ”25-25”, vilket innebär att vi ska minska mängden köpt energi per kvadratmeter med 25 procent till 2025 (räknat från 2011). Vi ligger väl i linje med målsättningen och under 2022 nådde vi en minskning på 3,5 procent. Under 2022 upptäcktes det att vårt areaunderlag varit underskattat tidigare år och således har även vår energibesparing underskattats vilket vi korrigerat för i året redovisning.

uppmätt besparing 2022 - 20,9%

Energieffektivisering med 25–25 som mål
2011 fattade Stångåstaden beslut om att minska sin energiförbrukning per kvadratmeter uppvärmd area med 25 procent till 2025. De vita staplarna visar den uppmätta energibesparingen. 

Som delägare i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind driver vi användningen av förnybar energi via vindkraft framåt. I slutet av året har vi inom Bixia Gryningsvind utökat våra vindkraftverk från åtta till tio. Under 2022 producerade bolaget cirka 15,1 GWh el åt Stångåstaden vilket motsvarar elanvändningen i cirka 6 200 lägenheter. Vårt mål är att all fastighetsel vi förbrukar ska motsvaras av mängden från vår egenproducerade förnyelsebara vindel senast 2025. I år motsvarade vår egenproducerade vindel 60,4 procent av fastighetselen.

Utöver vindkraft äger vi även solcellsanläggningar. Under 2022 tog vi beslut att installera solceller på studentbostadsområdet Irrblosset i Valla. Anläggningen kommer producera drygt 0,7 GWh om året, vilket motsvarar ungefär 3 procent. Tillsammans med övriga solcellsanläggningar ger det en produktion som motsvarar ungefär 4 procent av Stångåstadens totala elanvändning.

För att ytterligare driva utvecklingen mot förnybar energi är all el vi köper ursprungsmärkt. I vårt energiuppföljningssystem, Mestro, följs energianvändningen (värme, kyla, el och vatten) kontinuerligt upp. Den totala energianvändningen i Stångåstadens bestånd uppgick 2022 till 185 GWh (ej normalårskorrigerad) vilket är en minskning med cirka 8,7 procent jämfört med året innan, vilket till stor del beror på att vi under 2021 genomförde en försäljning av drygt 1 118 lägenheter till fastighetsbolaget Heimstaden.

Under året har vi också fortsatt att utöka vårt bestånd av laddstolpar.

Så här mäter vi våra utsläpp

Vi mäter vår klimatpåverkan genom energianvändningen från vara fastigheter under förvaltningsskedet, samt genom de utsläpp bolagets egna fordon och personalens tjänsteresor ger upphov till. Gällande tjänstebilar har vi krav på att dessa ska drivas på el, biogas eller vara laddhybrider. Sedan 2019 sker beräkningen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

Under 2022 minskade det totala klimatutsläppetEn mer detaljerad sammanställning och data finns i bilagan Hållbarhetsdata där även antaganden och avgränsningar redovisas med 11 procent till 21687 ton jämfört med 2021. Utsläppet efter kompensation för egenproducerad vindkraftsel var lägre 2022 än 2021, det totala utsläppet var 17903 ton 2022 vilket är 14 procent lägre än 2021. Faktorer som bidragit till minskningen är dels att fjärrvärmeanvändningen har minskat, dels att emissionsfaktorn för den fjärrvärme vi köper var lägre 2022.

Vi har fortsatt arbetet med att ta fram ett klimatmål under året, vilket kommer fortgå under 2023.

Två män går i skogen, håller varandras händer.

Så här arbetar vi med klimatanpassning av våra fastigheter

Vi har fortsatt arbeta utifrån den handlingsplan för klimatanpassning som vi tog fram tillsammans med kommunkoncernen för 2020-2022. Vi har dessutom kommit vidare i de sårbarhetsanalyser inom SAMBO-projektet som vi gör tillsammans med Linköpings universitet och som går ut på att identifiera vilka fastigheter och områden som är mest sårbara för översvämning och/eller värmebölja. Vi håller just nu på att validera utkomsten av analysen utifrån de skyfall som drabbade Linköping under 2022. Resultaten tar vi med oss i vårt fortsatta arbete med klimatanpassning.

Ebbepark

I vår nya stadsdel Ebbepark i östra Valla integrerar vi bostäder och verksamheter med målet att skapa långsiktig hållbarhet ur ett såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt perspektiv. På sikt kommer vi att bygga minst 800 bostäder på 70 000 kvadratmeter där vi ser hela stadsdelen som en långsiktig (+100 år) testbädd för att hitta hållbara lösningar för bostäder och stadsdelar. Vår vision är att skapa ett område som lever och sjuder av aktivitet dygnet runt – en dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande samt bostäder, service och allt annat människor behöver för att leva sina liv. Vi tror att framtiden bor just här, i Ebbepark.

Samtidigt som vi vill bygga en hållbar stadsdel, vill vi göra det på ett hållbart sätt, där även produktionen utgår från våra värderingar. På Stångåstaden har vi som mål att certifiera all vår nyproduktion enligt Miljöbyggnad Silver, men under 2022 höjde vi ribban och beslutade att göra ett testprojekt i Ebbepark där vi certifierar enligt Miljöbyggnad Guld. Då vi testar en ny energilösning i form av geolager uppfyller vi kraven för guldcertifiering avseende energiförsörjning. Projektet omfattar totalt 106 lägenheter i två byggnader.

Byggnadsmässigt har vi satt tydliga kriterier för hur mycket energi varje hus får förbruka och hur mycket avfall som får produceras under produktionstiden. Projektet ger oss också möjlighet att våga testa nya byggmetoder, material, energilösningar Läs mer om vårt arbete med energieffektivisering och goda inomhusmiljöer under avsnittet Miljömässig hållbarhet. och upphandlingssätt. Under 2022 har vi exempelvis satt vårt geolager i drift, vilket innebär att kontor och bostäder kan dela energi med varandra. Resultatet kommer följas upp löpande under vintern. Vi utforskar även klimatförbättrad betong Läs mer i kapitlet om klimat och energi. och hur man kan minska utsläppen genom fossilfria transporterEfter årsskiftet ska 75 procent av alla tunga fordon gå på fossilfritt bränsle. Målet är att uppnå 100 procent fossilfria transporter till 2025. När det gäller att minska klimatpåverkan är det viktigt att lyfta på alla stenar för att hitta innovativa lösningar och förbättringsområden.

Under 2022 har 206 lägenheter tillträtts och kundnöjdeten i området är hög. Nöjda hyresgäster i Ebbepark! I den nyinflyttningsenkät som skickades till hyresgästerna i två av fastigheterna låg kundnöjdheten på hela 94,6 procent. 

I Ebbepark erbjuder vi för första gången bostadsrätter, vilka utgör ungefär en fjärdedel av beståndet i området.

Ebbepark är ett samarbete mellan Stångåstaden, Sankt Kors och Lejonfastigheter i nära samarbete med bl a Linköpings kommun, Science Park Mjärdevi, Tekniska Verken och Linköpings Universitet. En mängd olika innovativa projekt och tester pågår i Ebbepark, läs mer om dessa i våra tidigare hållbarhetsredovisningar Hållbarhetsredovisning: 2020, 2021.

Avfall, återvinning och återbruk

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Att minimera mängden avfall samt återbruka och återanvända så mycket som möjligt är viktigt såväl ur ett resursperspektiv som ur ett klimatperspektiv. Stora mängder avfall genereras både av våra hyresgäster och vid nybyggnation och ombyggnation. Idag går en stor del av avfallet till förbränning eller deponi.

Så minskar vi mängden avfall på våra byggen

I byggprojekten ansvarar entreprenörerna för avfallshanteringen. Gällande nybyggnation har vi börjat tillämpa vårt nya mål kring total mängd byggavfall per kvadratmeter bruttoarea i nyproduktionsprojekt Målet är att mängden byggavfall i nyproduktion inte ska överstiga 25 kg/m2 BTA (bruttoarea), exklusive inerta rivningsmassor och fyllnadsmassor. Detta mäts regelbundet och vår plan är att anordna en workshop nästa år ihop med entreprenörer, hållbarhetsavdelningen samt fastighetsavdelningen för att tillsammans se över hur vi kan minska mängderna byggavfall. Under året har vi tagit fram ett avfallsmål för våra ombyggnationsprojekt Målet är att mängden byggavfall i ombyggnation (ROT-projekt) inte ska överstiga 40 kg/m2 BTA (bruttoarea), exklusive inerta rivningsmassor och fyllnadsmassor som gäller från och med 2023.

Vårt samarbete med Erikshjälpen, där vi i samband med ombyggnationer låter Erikshjälpen ta hand om begagnade vitvaror, garderober, sanitetsprodukter och annat med andrahandsvärde, har fortsatt under året. Vår ambition är att återbruka mer i såväl egen regi som i samarbete med andra aktörer. Vårt medlemskap i Återbruksnätverk Öst har fortsatt under året, och efter sommaren blev nätverket en del i Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN). Inom ramen för nätverket har en återbruksinventering i utomhusmiljö i vårt område Stolplyckan genomförts, i syfte att öka kunskapen om vilka typer av produkter i utomhusmiljö som kan återbrukas.

Fler vill se renovering med återbrukat material

För att ta reda på hur hyresgäster ställer sig till återbruk av byggmaterial och produkter vid renoveringar av lägenheter har en undersökning bland hyresgäster och personer som står i kö för att få lägenhet genomförts av Återbruksnätverket Öst där Stångåstaden medverkat. Undersökningen visade att två av tre vill se sina lägenheter renoverade med återbrukat material. Vidare framkommer det från undersökningen att ungefär en tredjedel tycker att en lägenhet som renoverats med återbrukat material är mer attraktiv än en lägenhet renoverad med enbart nytt material. Samt att de svarande vill veta vilken klimatpåverkan en genomförd renovering har haft. Det är spännande resultat som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med återbruk.

Vi har under året också fortsatt se över möjligheterna till liknande initiativ i våra utomhusmiljöer, bland annat genom återbruk av stenplattor och kantsten samt genom att tvätta befintliga betongplattor istället för att byta ut till nya.

soptunna avfall per person

Så minskar vi mängden avfall i våra bostäder

I förvaltningsfasen jobbar vi aktivt för att minska mängden avfall till förbränning och deponi. Målet för 2022 var att minska mängden mat- och restavfall (exklusive grovsopor) med två procent jämfört med utfallet 2021. Vi överträffade vårt mål och minskade mängden mat- och restavfall med 6,9 procent.

Vi arbetar med källsortering och återvinning i alla våra områden, och försöker påverka våra boende att agera rätt genom att skapa bra förutsättningar för sortering, samt genom information och ökad delaktighet. I flera områden har vi nedgrävda kärl för hushållssopor eller sopsugssystem, vilket gör det fräschare för de boende och lättare att hantera avfallet för de som sköter transporterna.

 

Goda inomhusmiljöer

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Vi spenderar mycket tid i hemmet och på vår arbetsplats, vilket ställer höga krav på miljö- och hälsorelaterade aspekter. Som hyresgäst ska du känna dig trygg och säker på att du vistas i en sund miljö.

Så erbjuder vi bostäder och lokaler med trivsam miljö

Goda inomhusmiljöer är en central fråga för oss och vi är måna om att kunna erbjuda våra hyresgäster trivsamma bostäder och lokaler med hög kvalitet. För att säkerställa att de material och produkter som används i bolagets verksamhet är granskade ur miljö- och hälsopåverkan använder vi SundaHus Miljödata. Alla entreprenörer som tecknat avtal med Stångåstaden genomgår dessutom en utbildning i SundaHus Miljödata.

Stångåstadens målsättning under perioden 2018–2025 är att minska andelen skadliga ämnen i nybyggnations- och ombyggnationsprojekt. Vi godkänner enbart A- och B-klassade produkter, och C- och D-klassade material endast i undantagsfall. Under 2022 var målet att andelen A- eller B-klassade produkter i färdigställda projekt ska uppgå till minst 84 procent. Resultatet blev 85,7 procent, vilket är en ökning med 6,2 procent jämför med 2021. Revidering av miljöklassning av olika ämnen sker löpande och i takt med att ny kunskap, regleringar och lagar växer fram i samhället. Andelen A- och B-klassade produkter i pågående projekt är 84,3 procent vilket är en lite ökning jämfört med 2021 då det låg på 83,9 procent.

Vårt strategiska mål är att all nyproduktion ska byggas efter certifieringen Miljöbyggnad Silver, vilket inkluderar parametrar för ett gott inomhusklimat, däribland dagsljusinsläpp, ventilation, buller med mera.

Kvinna i rullstol lagar mat

Energi och inomhusmiljö går ofta hand i hand och vi driver flera spännande projekt kring både ventilation och värme. Varje gång vi gör en ombyggnation ser vi exempelvis över ventilationen så att grundventilation och värmeväxling fungerar optimalt. Med hjälp av temperaturgivare i lägenheterna kan vi löpande se vilka byggnader som har en obalans i värmesystemet och göra en injustering. Sommartid är värmen en utmaning. I synnerhet i nyproduktion, där klimatskalet (väggar, tak och fönster) är välisolerade vilket gör att värmen stannar kvar inomhus. Här gäller det att försöka stänga ute solinstrålning och värme under dagtid och ha fönster öppna under natten. I den här typen av frågor arbetar vi också med att informera våra hyresgäster om hur de kan agera för att få så god inomhusmiljö som möjligt. Hållbara beteendeförändringar är en viktig aspekt i energieffektivisering och -optimering.

Under året har vi övervakat vår vattenanvändning i syfte att identifiera vilka förbättringar vi kan göra. Vi har också gjort ett flertal insatser för att få ner energiförbrukningen i våra studentområden, exempelvis genom att släcka gatubelysningen 20 minuter tidigare, minska julbelysningen och genomföra informationskampanjer. 

Ekonomisk hållbarhet

Sunda finanser och långsiktighet

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Ekonomisk hållbarhet innebär sunda finanser, en ekonomi i balans och god affärsmässighet. Detta är viktiga förutsättningar för att kunna göra långsiktigt hållbara investeringar. Men det går åt båda håll, långsiktig hållbarhet är också en förutsättning för att på sikt behålla en god affärsmässighet.

Så säkrar vi långsiktig ekonomisk hållbarhet

Som Linköpings ledande bostadsaktör har vi höga förväntningar på oss att leverera inom många olika områden. Ekonomisk hållbarhet innebär en möjlighet att skapa positiv samhällsnytta genom att använda ekonomiska medel för att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Med en ordnad och långsiktig ekonomi kan vi säkerställa en god systematik och hög kvalitet för våra kunder, och även lägga resurser på att utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning.

Vi har en tydlig styrning av våra finanser där vi gör kontinuerliga uppföljningar på månadsbasis. Varje år har vi även tre stora prognosgenomgångar där alla chefer under ledning av vd går igenom ekonomin och stämmer av den mot affärsplanen. Alla projekt över femton miljoner rapporteras även till styrelsen. Vi ser att denna typ av styrning skapar engagemang och medvetenhet om frågan bland våra chefer.

Vårt uppdrag som bostadsbolag är inte primärt att öka vår marknadsandel utan att bibehålla nuvarande storlek och utveckla våra fastigheter och stadsdelar i syfte att främja en hållbar utveckling i Linköping. Samtidigt råder bostadsbrist i Linköping och därför bygger vi också nytt. Nyproduktion är tyvärr dyrt och driver upp bolagets skuldsättning. Året som gått har präglats av den globala kostnadskrisen som påverkat både drift, underhåll och investeringar. Inflationstakten är den högsta på många decennier och fastighetsbranschen står inför stora utmaningar med kraftigt stigande kostnader som behöver hanteras de kommande åren. De stora fastighetsförsäljning vi genomförts på senare år har bidragit starkt till att sänka belåningsgraden vilket skapat bättre förutsättningar framåt. Stångåstaden är idag lägre belånat en det genomsnittliga bostadsbolaget i landet. Det gör att vi har goda grundförutsättningar att hantera bolagets långsiktiga ekonomi trots sämre tider för branschen.

Stångåstaden har en hög investeringsnivå och investerar årligen nästan lika mycket som vi omsätter. Det är viktigt för oss att bara investera i projekt som vi vet kommer att bära sig ekonomiskt och samtidigt bidra till ökad hållbarhet. Under 2022 lade vi ungefär 1 miljard kronor på våra fastigheter. Den allra största delen av våra investeringar går till nybyggnationer samt underhåll och renovering.

Vårt ramverk för gröna obligationer, som uppdaterades under 2022, bygger på initiativet Linköpingsgruppen, en grupp där flera aktörer i Linköping gått ihop under gemensamma villkor för att stödja gröna investeringar. Totalt har Linköpingsgruppen emitterat 4 667 miljoner i gröna obligationer varav Stångåstadens andel är 1280 miljoner.

Ekonomiskt hållbara byggprojekt

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Det finns en risk att prisutvecklingen för att bygga nya bostäder ger för höga kostnader och därmed högre hyror än vad våra kunder är beredda, eller kan, betala för sitt boende. Av den anledningen är det viktigt för Stångåstaden att arbeta med denna fråga.

Så bygger vi för framtiden

Vi strävar alltid efter att uppfylla vårt ägardirektiv om att hålla en hög och jämn byggtakt. Vi har som mål att påbörja nyproduktion av 400 bostäder årligen. Senaste åren har det dock varit en stor utmaning att nå målet på grund av en anmärkningsvärd byggkostnadsutvecklingLäs mer om byggkostnadsutveckling under avsnittet omvärldstrender, och så även i år. En kombination av faktorer påverkar, exempelvis skenande materialpriser, inflation, höga energi- och transportpriser och en stor portion osäkerhet inför framtiden.

Ett intensivt arbete pågår för att hitta lösningar som, trots utmaningarna, leder till ekonomiskt hållbara byggprojekt. Genom dialog med kommunen, fastighetsägare, leverantörer och företrädare för byggbranschen via Sveriges Allmännyttas Byggherreråd, arbetar Stångåstaden för att förstå de komplexa och underliggande faktorerna som påverkar prisökningarna. Tillsammans strävar vi efter att hitta gemensamma lösningar för en kostnadseffektiv och hållbar bostadsproduktion.

kombohus

Ett sätt att hålla byggkostnaderna nere är prefabricerade hus, så kallade kombohus. Kostnadsminskningen för dessa beräknas vara ca 25 procent. Under året har ett radhusområde med kombohus i Ekängen färdigställts och markarbete har påbörjats för att ersätta det bostadshus som brann ned i Skäggetorp 2020 med ett kombohus. Genom att bygga varierat och på olika sätt ökar vi också våra kunskaper om alternativa materialval. Sammantaget så arbetar vi på flera fronter för att kunna få ner priserna på nyproduktion så att fler ska kunna välja att bo i en ny lägenhet.

Underhåll och reparationer

Varför är det en väsentlig fråga för oss?

Kontinuerligt underhåll och reparationer är en del av ett aktivt hållbarhetsarbete och är avgörande för att säkerställa att vi har fastigheter som är trivsamma med en god miljöprestanda och som håller över tid.

Så ser vi till att våra bostäder håller i längden

Vi arbetar kontinuerligt med ombyggnationer som innebär en förbättring av fastigheternas miljö- och energiprestanda. I det arbetet säkrar vi mer hållbara materialval och skapar bättre inomhusmiljöer. Faktum är att vid en standardrenovering förbättras energiprestandan i våra hyresrätter med mellan 20 och 30 procent. Dessutom satsar vi mycket på att underhålla våra utemiljöer, bland annat genom utebelysning och andra åtgärder för ökad trygghet i närområdet.

Under 2022 lade vi 661 miljoner kronor på ombyggnation och underhåll, vilket motsvarar 42 procent av vår omsättning. Vi arbetar långsiktigt med underhåll och alla lägenheter renoveras i en beräknad tidscykel på cirka 50 år. I jämförelser med liknande fastighetsföretag inom Sveriges Allmännytta ser vi att våra kostnader för reparation och skötsel är betydligt lägre än genomsnittet. En förklaring till detta är att vi lägger mycket tid och resurser på underhåll av våra fastigheter, vilket bidrar till en positiv driftkostnadsutveckling. Vi vill ha en jämn och hög underhållstakt och vår ambition är att renovera cirka 300 lägenheter per år. Under 2022 nådde vi inte vi helt vårt mål med renovering av totalt 238 lägenheter, på grund av svårigheter att handla upp projekt.

Vi rustar miljonprogrammen för framtiden

Vi har under 2022 aktivt arbetat vidare med framtagandet av ett program för utveckling av våra miljonprogramsområden, vilket innefattar såväl lägenheter som närområden. Totalt rör det sig om ungefär 3000 bostäder i vårt bestånd, framför allt i stadsdelarna Ryd, Skäggetorp och Berga. För att göra det på ett hållbart sätt utifrån fastigheternas, områdenas och hyresgästernas behov har vi arbetat fram en ny modell. Modellen erbjuder hyresgästen en större valfrihet och möjlighet att påverka både utformning och hyra än normalt. I Berga pågår redan renoveringar enligt den nya modellen och för Ryd har vi arbetat intensivt under året med att ta fram en masterplan för att utveckla hela området. Vi ska bygga varierat både när det gäller nya bostäder och handel samt utveckla yttre miljöer tillsammans med de boende. Det är ett sätt för oss som stor aktör att ta ansvar för våra nuvarande och kommande hyresgäster liksom för stadens utveckling.

Flygbild över ryd

Ansvarsfulla affärer och relationer

Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Stångåstaden är en stor beställarorganisation och vi anlitar cirka 700 leverantörer inom olika områden. Därför är det avgörande för oss att vi har en ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled.

Så arbetar vi med våra leverantörer

Nyproduktion, ombyggnation samt förvaltning av våra fastigheter utgör den största delen av vår upphandling. Entreprenad, drift- och underhållstjänster samt energi och vatten utgör cirka 90 procent av Stångåstadens totala inköpsvolym (fakturerat belopp). Flera av våra leverantörer anlitar i sin tur ofta underleverantörer för att kunna leverera avtalad produkt eller tjänst till oss. Våra samarbeten är enormt viktiga för oss och varje aktör är en viktig länk för att skapa hållbara leverantörsled. I våra upphandlingar ställer vi såväl sociala som miljömässiga krav. Vi ställer krav på att leverantörerna ska agera i enlighet med vår hållbarhetspolicy, i vilken vi bland annat anger att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Hållbara leverantörsled och due diligence blir allt viktigare att ta hänsyn till och vi anpassar vår verksamhet löpande i takt med kommande skärpt EU-lagstiftning samt ökade omvärldskrav.

Respekt för mänskliga rättigheter i vårt leverantörsled

Vi ställer krav på att våra leverantörer ska uppfylla all lagstiftning som verksamheten omfattas av, i det ingår givetvis respekt för mänskliga rättigheter. Vidare ställer vi krav på att leverantörerna ska säkerställa goda arbetsvillkor och att löne- och anställningsvillkor ska vara enligt, eller jämförbara med, det kollektivavtal som gäller för den bransch som avses. Samma krav gäller för eventuella underleverantörer. Vi uppmuntrar även leverantören att anställa personer som i dag står utanför arbetsmarknaden, till exempel genom förmedling av sommarjobb och lärlingsplatser.

Miljömässigt hållbara leverantörsled

Avseende miljö- och klimatmässiga aspekter ställer vi krav på att leverantören ska ha ett systematiskt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.

Vi ställer också upphandlingskrav på vilken typ av fordon och drivmedel som våra leverantörer använder. Under 2022 har vi fortsatt att implementera de gemensamma krav för minskad klimatpåverkan från entreprenadupphandlingar som vi tagit fram i samarbete med flera olika kommunala bolag och Linköpings kommun. Syftet med kraven är att snabba på övergången till fossilfria bränslen samt bränsleminskningar hos våra leverantörer. Under året har vi fortlöpande samtal med leverantörer och entreprenörer om hur detta kan följas upp på bästa sätt.

Vi ställer även krav på att våra leverantörer använder material och produkter som är granskade ur miljö- och hälsopåverkan och för detta använder vi SundaHus Miljödata.

Så säkerställer vi ansvarsfulla leverantörsled

Vi genomför årligen ett antal revisioner av våra leverantörer. Utöver att följa upp de krav vi har ställt är syftet även att byta erfarenheter och hitta förbättringsområden tillsammans med våra leverantörer.

Under 2022 genomförde vi alla 10 planerade avtalsrevisioner av upphandlade ramavtalsleverantörer, samt två kvarvarande revisoner från 2021. Utkomsten av revisionerna har varit god och resulterade endast i några mindre förbättringsförslag rörande praktiska åtgärder. I samband med avtalstecknandet informerar vi våra leverantörer om de krav vi ställer. Sex månader in i avtalet hålls även ett uppföljningsmöte med upphandlare och avtalsansvarig – bland annat i syfte att stämma av att miljökraven uppfylls av leverantören.

Utöver revisionerna av ramavtalsleverantörerna genomfördes tre miljörevisioner samt fyra SundaHus-revisioner av byggprojekt. Inga kontrakt har avslutats under året som en konsekvens av bristande verksamhet hos våra leverantörer.

Gällande arbetsförhållanden skickar vi med jämna mellanrum ut självutvärderingsenkäter till våra leverantörer. Under 2022 har vi genomfört ett pilotprojekt tillsammans med HBV – en inköpscentral för allmännyttiga bolag – där vi skickat ut självutvärderingsenkäter till ungefär 45 leverantörer. Revisionerna resulterade i några mindre avvikelser och för några punkter kommer vi att gå vidare med en djupare revision.

I syfte att erhålla en god styrning av våra leverantörer inom byggbranschen begränsar vi användningen av entreprenadkedjor genom att vår huvudentreprenör endast får anlita underentreprenörer i två led. I vissa projekt samverkar vi även med en extern aktör som stöttar oss i att kontrollera så att våra krav gällande goda arbetsförhållanden följs. I detta har vi även gjort kontroller utanför Sverige riktat mot utländska underleverantörer i projekten.

Vi har under året fortsatt arbetet att ta fram en Uppförandekod. Syftet med koden är att tillgängliggöra, stärka och harmoniera vår etiska ställning gentemot alla våra intressenter samt minimera risker för negativ påverkan på människor och miljö genom hela vår värdekedja.

Antikorruption och mutor

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Inom fastighets- och byggbranschen finns det stora utmaningar och risker kopplade till korruption och mutor. Därför är arbetet med att motverka korruption och mutor av yttersta vikt för ett företag som Stångåstaden.

Så arbetar vi för att motverka korruption och mutorKorruption och mutor är en av våra identifierade risker, vilka vi går igenom och reviderar varje år.

Vi har ett regelverk som reglerar vårt affärsmässiga agerande; våra etiska riktlinjer, upphandlings- och inköpspolicy och vår representationspolicy. I de etiska riktlinjerna har vi identifierat riskområden, specificerat bestämmelserna för gåvor och förmåner och inkluderat kontrollpunkter. Genom riktlinjerna ska medarbetare såväl som kunder och leverantörer veta vad som är tillåtet.

Alla nyanställda på Stångåstaden genomgår ett introduktionspaket på runt 40 timmar, där såväl anställningsvillkor som våra etiska riktlinjer ingår. Alla i koncern­ledningen har genomgått värde­grund­spelet. Totalt har 86 procent av alla chefer och 81 procent av alla medar­betare genomgått värdegrunds­speletDe etiska riktlinjerna behandlas både i e-learningprogram och i samtal mellan medarbetare och chef avseende specifika risker kopplade till olika roller. Nyanställda deltar också i Värdegrundsspelet, ett fysiskt brädspel som bland annat innehåller olika etiska dilemman.

Under 2022 har vi fortsatt vårt arbete med att ta fram en Uppförandekod. Koden kommer att ha en särskild sektion för Antikorruption och utgöra en del av våra upphandlingar. Vi utvecklar just nu en implementeringsplan för Uppförandekoden både internt och externt och detta arbete kommer att fortgå under 2023.

För att vara tydliga med vår ståndpunkt gällande korruption och mutor förmedlar vi våra etiska riktlinjer vid avtalsteckning av annonserade upphandlingar, exklusive byggentreprenader. Via vår ägare, Linköpings kommun, finns möjlighet till anonym rapportering av oegentligheter, så kallad ’whistle blowing’. Inga fall har rapporterats under 2022.

Så säkerställer vi att våra bostäder förmedlas på rätt sätt

Stångåstaden har en transparent uthyrningspolicy och en reglerad bostadskö där bostäder förmedlas efter kötid. Riktlinjer och grundkrav för uthyrning finns tillgängliga på hemsidan, och likabehandlingsprincipen tillämpas genom att lägenheterna förmedlas efter kötid. Interna kontroller genomförs för att säkerställa att lägenheterna blir rätt fördelade. Dessutom gör vi ett antal stickprov för att säkerställa att företagets rutiner och riktlinjer följs. Inga avvikelser har förekommit under 2022.

Så motverkar vi olovlig andrahandsuthyrning

Bostadsbristen i Linköping gör att det förekommer olaglig andrahandsuthyrning av lägenheter, exempelvis till kompisar och släktingar, eller under mer organiserade former. För att motverka detta har vi ett sammanhängande regelverk baserat på riktlinjer, kontroller och uppföljning. Bevisföringen ligger på fastighetsägaren och ibland tar fallen lång tid att utreda. I dessa fall kontrollerar vi mot folkbokföringen för att se om personer skriver sig på flera ställen och ibland gör vi uppsökande undersökningar.

Vi är alltid tydliga med vad som gäller angående andrahandsuthyrning vid kontraktsskrivning och gör även en kontroll efter tre månader för att säkerställa att rätt person faktiskt bor i lägenheten. Under året har vårt arbete resulterat i att cirka 100 lägenheter frigjorts, vilka sedan har förmedlats till vår bostadskö och fördelats i enlighet med vår uthyrningspolicy. Vi har ett pågående samarbete mellan kommunen, Polisen, Försäkringskassan och andra fastighetsägare för att tillsammans stävja olovlig andrahandsuthyrning och bidragsfusk.

Kundnöjdhet

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Som Linköpings största bostadsaktör har vi ett stort ansvar gentemot våra kunder. Att de är nöjda är av största vikt. Därför har vi en mycket kundnära organisation, där vi strävar efter att alltid ge våra kunder ett personligt bemötande samt snabb och effektiv service.

Så har vi fått Sveriges mest nöjda kunder

Stångåstaden har under tolv år tilldelas Kundkristallen för ”Högsta serviceindex” bland Sveriges största hyresvärdar. Vi var nominerade till detta pris också i år och även om vi denna gång inte vann så har vi en hög kundnöjdhet, en av de tre högsta bland Sveriges största hyresvärdar. Det är vi oerhört stolta över. Vi tror framgången beror på en kombination av faktorer så som organisationskultur, lyhördhet inför kundernas önskemål och tillgänglighet. Även att våra områden är indelade i två distrikt där varje distrikt har en distriktschef, som tillsammans med områdesansvariga driver verksamheten ur boendeperspektiv, i nära dialog med kunderna.

Vi arbetar strategiskt med utvärdering av våra kundundersökningar och genomför ett långsiktigt förändrings- och åtgärdsarbete för att hela tiden förbättra upplevelsen för våra kunder. Vårt långsiktiga mål är att nå 90 procents kundnöjdhet. För att nå dit har vi under året vidareutvecklat den interna omorganisation som genomfördes inom förvaltningen under 2020, vilken går ut på att vi arbetar i tvärfunktionella team. Ett arbetssätt som gör att vi bättre kan svara upp mot våra boendes behov och önskemål. Läs mer under avsnittet Ledarskap.

Under 2022 har vi färdigställt vår långsiktiga skötselplan för utvändigt arbete och förhoppningen är att sätta planen i verket under 2023. Skötselplanen innehåller åtgärder som är tänkta att göras på 10 års sikt så som att bygga lekplatser, asfaltera och inventera träd. Vi gör nu fyra årliga större kvalitetskontroller per område med protokoll och bedömningar, samt säkerställer trivsel och skötsel i våra områden på daglig basis.

Professionellt bemötande gentemot alla människor är en förutsättning för delaktighet. För Stångåstaden är det även viktigt att vår kommunikation är tillgänglig och inkluderande. Som vägledning har vi en handbok ”Inkluderande kommunikation”, tillgänglig för all personal.

Kollegor samtalar

Resultat av kundnöjdhetsundersökningar

Årets undersökning skickades ut till hälften av våra hyresgäster. Av dessa valde 59 procent att svara på undersökningen (2021 var svarsfrekvensen 53 procent).
  • Serviceindex ökade från 85,3 procent år 2021 till 85,4 procent för 2022.
  • Vi är även oerhört glada över att hela 93,4 procent av våra hyresgäster uppger att de trivs in sina lägenheter.
  • Siffran för produktindex, det vill säga hur nöjd hyresgästerna är med sitt boende som helhet – såväl lägenheten som allmänna utrymmen och utemiljöer – förblev i princip oförändrad med en minimal minskning från 80,2 procent 2021 till 80,1 procent 2022.

  • För våra studenthyresgästerInför 2022 bytte Studentbostäder sätt att mäta kundnöjdhet, från årlig mätning till löpande. Förändringen innebar att svarsskalan byttes ut, vilket leverantören av kundundersökningen bedömer bidragit till nedgången av NKI-resultatet. Nedgången är generell i studentbostadsbranschen. landade NKI, nöjd kundindex, på 72,5 (på en 0-100-skala), vilket är en minskning från 2021 resultat på 77.
  • Vi är glada att se att vårt serviceindex för våra lokalhyresgäster har ökat, från 78,4 procent 2021 till 83,4 procent 2022, det gör att vi översteg vår målsättning på 80 procent.

Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö

Engagerade medarbetare

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Genom att ha engagerade medarbetare uppnås inte bara ett gott klimat på arbetsplatsen vilket bidrar till ökad trivsel utan medarbetare som är engagerade i sitt arbete bidrar också till ökad kundnöjdhet samt lönsamhet för företaget.

Så skapar vi engagemang, stolthet och delaktighet på vår arbetsplats

Vi är ett värderingsstyrt bolag och strävar efter en medarbetarkultur som bygger på våra värderingar trygga, professionella och aktiva. Det är viktigt för oss att varje medarbetare känner stolthet över vårt gemensamma uppdrag; att utveckla Linköping och verkligen göra skillnad för Linköpingsborna. 90% av medarbetarna känner engagemang på jobbet. (88 procent 2021) Därför framhåller vi ofta att vårt slutresultat är direkt beroende av varje enskild medarbetares insats. För att hitta personer med hög motivation och inställning som matchar våra värderingar, använder vi ett värdegrundstest vid nyrekryteringar. Vi upprätthåller ett högt medarbetarengagemang genom tydliga mål, uppföljning och positiv feedback.

Stångåstaden har påbörjat en förändringsresa som har fortgått under 2022. Under året har vår utvecklingsprocess främst fokuserat på vårt värdegrundsarbete och det vi kallar framtidens arbetssätt.

För att hänga med i en föränderlig värld och för att ytterligare stärka vår arbetskultur är det viktigt att vi ständigt utvecklar vårt värdegrundsarbete. Under 2022 har vi gjort ett omtag av vår värdegrund och lagt extra fokus på att alla nya medarbetare ska känna sig hemma i våra värderingar och vår kultur. Vi vill att alla Stångåstadens medarbetare ska vara delaktiga i värdegrundsarbetet och har under året genomfört ett stormöte och ett antal workshops där alla fått möjlighet att tycka till. Vi har särskilt fokuserat på arbetet med att utveckla våra spelregler, ett arbete som kommer att fortgå under 2023.

Inom framtidens arbetssätt har vi lagt mycket fokus på vår ambition om att arbeta mer tvärfunktionellt för att skapa bättre resultat och nå våra gemensamma mål. Vi tror att arbete över avdelningsgränserna och mer rörlighet mellan kontoren är berikande och ser en tydlig hållbarhetsaspekt i den ökade kompetens som arbetssättet bidrar till inom våra team. Vi jobbar just nu med en behovskartläggning där medarbetare såväl som chefer involveras för att dela med sig av sina erfarenheter och behov när det gäller den här utvecklingen. 

Kvinna och man skrattar

Hälsa och säkerhet

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att känna engagemang. Därför bedriver vi aktivt ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket inkluderar skyddsronder, uppföljning av sjukskrivningstal samt incidentrapportering. Våra medarbetare får en generös friskvårdspeng och har tillgång till en aktiv idrottsförening, massage och vaccinationer.  

Sedan 2020 samarbetar vi med en lokal aktör inom livsstil och hälsa, och tillsammans har vi utvecklat ett screeningkoncept med en EKG-mätare som bland annat mäter stressnivå, återhämtning och sömn. Det här är ett viktigt verktyg för att på ett tidigt stadium fånga upp fall av stress och ohälsa och vi har beslutat att fortsätta erbjuda detta till alla våra medarbetare vart tredje år.

Vi ser tyvärr en trend mot att våra arbetare som jobbar ute i bostadsområdena upplever en tuffare arbetsmiljö. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en kultur där arbetsmiljöfrågor lyfts i vardagen. Vi arbetar förebyggande för att våra medarbetare ska veta hur de ska agera i obehagliga och hotfulla situationer och genomför kontinuerligt riskanalyser och incidentrapportering för att få en tydligare bild av situationen. Under 2023 kommer vi särskilt fokusera på personal inom kundtjänst som ofta är de första kommer i kontakt med oroliga hyresgäster.

Mänskliga rättigheter och mångfald

Stångåstaden har kollektivavtal för sina anställda och vårt arbete drivs i form av samverkan mellan företaget och facket. Stångåstaden står för en arbetsplats där alla har lika rätt i fråga om arbete, utvecklingsmöjligheter, lön och andra anställningsvillkor. Vår värdegrund utgör basen i allt vårt arbete och är en naturlig del i verksamheten.

Mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna ligga steget före och handlar för oss inte bara om etnicitet eller kön, utan om allt som utmärker varje enskild individ. Stångåstadens ambition om att arbeta mer tvärfunktionellt bygger på ett mångfaldstänk och en övertygelse om att mångfald skapar en mer kreativ och innovativ arbetsmiljö.

Genom att följa vår mångfaldsstrategi bidrar vi till att skapa värden som kundnöjdhet, ett hållbart samhälle, utveckling och innovation och stärker Stångåstadens attraktivitet som arbetsgivare. Stångåstaden har ett mångfaldsteam vars uppgift är att titta på hur vår organisation arbetar med mångfald.

Ledarskap

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Ett gott ledarskap är avgörande för hela vår verksamhet. Vi är en värderingsstyrd organisation och ger våra medarbetare stor frihet under ansvar. Vi fokuserar på självledarskap och uppmuntrar våra medarbetare att ta egna initiativ. Det bidrar till att våra medarbetare känner engagemang och tillit, och att de trivs och mår bra. Vi tror även att delaktighet och samarbete är två nyckelfaktorer för en framgångsrik organisation.

Så skapar vi en arbetsplats där alla är ledare

Ledarskap är en viktig fråga för oss. Under 2022 har vi fortsatt den organisationsförändring som inleddes inom förvaltningen 2020, där vi arbetar teamorienterat och tvärfunktionellt. Teamen komponeras utifrån såväl specialistkompetens som personlighet. Vi tillämpar ett arbetssätt som utgår från mindre team sammansatta baserat på såväl specialistkunskaper som personligheter. Vår erfarenhet är att detta främjar samarbete, och stärker såväl bolaget som individen.

90% av medarbetarna  känner tillit till ledarskapet  (88 procent 2021)Det fokus på värderingsstyrt ledarskap som vi startade för sju år sedan finns med i allt vi gör. För att bibehålla vårt ledarskap och vår kultur måste vi kontinuerligt utveckla oss. Alla våra chefer genomgår en basutbildning med fokus på självkännedom och ämnen som gruppdynamik, situationsanpassat ledarskap och feedback. Under 2022 har ett flertal nyanställda chefer genomfört chefsintroduktionsutbildning, vilket ger en samstämmig grund inför deras uppdrag på Stångåstaden. Alla chefer även genomgått en arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombuden. Under året har vi också fortsatt arbetet med IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – en beteendemätning baserad på hur en medarbetare upplevs av sin omgivning. Syftet är att skapa förståelse för att alla är olika. Läs mer om hur vi jobbar med IDI i 2021 års hållbarhetsrapport.

Under våren 2022 avslutades utbildningen ”En värdefull resa” som samtliga chefer deltagit i sedan 2021. Utbildningens syfte var att stärka det värderingsstyrda ledarskapet och öka kunskapen och förståelsen för hur det är att leda i förändring. Cheferna försågs bland annat med verktyg för att praktiskt koppla ihop vision och målbilder med det egna ledarskapet.

Sofia Engdahl, chef för Kundtjänst, är en av deltagarna och delar med sig av några tankar från utbildningen.

Vad är ditt intryck av utbildningen?

Utbildningen var fantastisk på många sätt, det är så värdefullt att samla en grupp av ledare tillsammans och dessutom få en massa bra verktyg för att lyckas bli en trygg och inspirerande ledare.

Vilka lärdomar tar du med dig?

Många! Ett exempel är medvetenheten om hur olika tillstånd smittar varandra. Att komma till jobbet med en härlig och glad energi bidrar till så mycket positivitet, för alla! Ett annat exempel vikten av att ställa rätt frågor, då personen som undrar ofta redan sitter på svaret.

Vi pratade även om skillnaden mellan självförtroende, självkänsla och självinsikt, det skapade mycket bra diskussioner gav också utrymme för värdefull reflektion.
 Sofia Engdahl
Sofia Engdahl

Vi tror på självledarskap och vi uppmuntrar våra medarbetare att agera och fatta egna beslut. Varje medarbetare har ett ansvar att sköta om sig själv, att bidra konstruktivt till en god arbetsmiljö och till att både individuella och gemensamma mål kan uppnås. I att bidra konstruktivt ingår både förmåga och vilja att ge och ta emot hjälp när det behövs. Vi vill skapa en kultur där det är accepterat att göra misstag och sedan lära sig från dessa. Vi tror att detta är en förutsättning för att medarbetarna ska våga vara modiga och innovativa.

Risker och möjligheter

Risker och möjligheter

I bilagan Risker och möjligheter till vår Årsredovisning redogör vi för våra hållbarhetsrisker. Inklusive beskrivning, hantering, möjligheter samt en bedömning av riskerna.

Revisorns yttrande

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i AB Stångåstaden (publ), org.nr 556041-6850

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2022 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Linköping den 23 mars 2023
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisorns yttrande underskrift

Emma lngefjord
Auktoriserad revisor

Bilaga – Hållbarhetsdata

Hållbarhetsdata

Nedan redogörs för viktiga indikatorer och nyckeltal.
Siffrorna gäller för koncernen om inte annat anges.

Anställning

 202020212022
Tillsvidare171812
Varav kvinnor12117
Visstid420
Varav kvinnor010
Heltid201812
Varav kvinnor11107
Deltid*120
Varav kvinnor*120
Totalt anställda212012
Antal12127
* Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.
 202020212022
Tillsvidare113108112
Varav kvinnor676971
Visstid792
Varav kvinnor482
Heltid112108107
Varav kvinnor646966
Deltid*885
Varav kvinnor*775
Totalt anställda120117114
Varav kvinnor717773

* Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.

 202020212022
Tillsvidare495451
Varav kvinnor343530
Visstid001
Varav kvinnor000
Heltid444847
Varav kvinnor303025
Deltid*555
Varav kvinnor*455
Totalt anställda495452
Varav kvinnor343530

* Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.

 202020212022
Tillsvidare179180175
Varav kvinnor113115108
Visstid11113
Varav kvinnor492
Heltid176174166
Varav kvinnor10510998
Deltid*141510
Varav kvinnor*121410
Totalt anställda**190191178
Varav kvinnor117124110

* Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.

**Siffran inkluderar vikarier för tjänstlediga medarbetare.

Könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp

 Enhet202020212022
Kvinnor%334343
Män%675757
 Enhet202020212022
Kvinnor%453636
Män%556464

Social hållbarhet

 Enhet202020202022
Trygghetsindex – andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö%82,981,583,3
 Enhet202020212022
Nyproduktion av hyresrätter – färdigställdaAntal234282223
Andel av kommunens nyproduktion – färdigställda hyresrätter*%152851

*Siffran för 2022 är beräknade på preliminära uppgifter. Siffran justeras till hållbarhetsredovisningen följande år. Data för 2020 och 2021 är justerade då de tidigare omfattande nyproduktion av alla lägenheter oavsett upplåtelseform.

Miljömässig hållbarhet

Klimat och energi*

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndetEnhet202020212022
Stångåstaden exklusive Studentbostäderkwh/m2 atemp129,5127122,4
Studentbostäderkwh/m2 atemp161,6154,2148,2
KlimatutsläppEnhet202020212022
Scope 1 – Utsläpp från egenproducerad energi och egna fordon (olja, tjänstebilar, poolbilar och privata bilar i tjänsten)ton CO2e33,913,814,2
Scope 2 – Indirekta utsläpp som uppstår vid köpt el, fjärrvärme och fjärrkylaton CO2e24 87324 37021 669
Scope 3 – Utsläpp från tjänsteresor (flyg, tåg)ton CO2e1,40,43,4
Summaton CO2e249082438421 687
Kompensation för den el som produceras i våra egenägda vindkraftverkton CO2e-4543-3633-3 784
Summaton CO2e203652075117 903
UtsläppsintensitetEnhet202020212022
Fastighetsrelaterade klimatutsläpp (Scope 1 och 2)kg CO2e/m215,315,513,8
Fastighetsrelaterade klimatutsläpp (Scope 1 och 2) efter kompensationkg CO2e/m212,513,211,4
Transportrelaterade klimatutsläpp (Scope 1 och 3)kg CO2e/km0,10,090,06
*Förtydliganden och antaganden:
Oljan i scope 1 användes under 2020 för uppvärmning av Lambohofs Säteri som är en Kulturminnesmärkt byggnad som Stångåstaden (Kulturfastigheter) fick i sin ägo under 2015. Under 2020 installerades fjärrvärme och därmed har uppvärmning med olja upphört. År 2020 utgjorde klimatutsläppen från oljan 13,4 ton.
Utsläppen från privata bilar som används i tjänsten 2020 uppgår till 16,2 ton, 2021 till 12,6 ton och 2022 till 10,6 ton.
El ingår inte i hyran för AB Stångåstadens kunder utan våra hyresgäster står för sitt eget elabonnemang.
Då el ingår i hyran för Studentbostäder är elförbrukningen inkluderad.
Vid beräkning av energiförbrukningen samt klimatpåverkan används normalårskorrigerad data för energianvändningen i våra fastigheter.
Antal resor med både flyg och tåg minskade under 2020 samt 2021 jämfört med tidigare år pga. coronapandemin. Under 2022 ökade antal resor med både flyg och tåg men ligger fortfarande lägre än 2019.
Använda emissionsfaktorer återfinns i kapitlet Definitioner.
Under 2022 upptäcktes det att vårt areaunderlag varit underskattats tidigare år och således har även vår energibesparing underskattats vilket vi korrigerar för i år.

Avfall, återvinning och återbruk

Mängd avfall som produceras i beståndet (AB Stångåstaden)

 BehandlingsmetodEnhet202020212022
Restavfall inkl. matavfall*Restavfallet går till energiåtervinning, matavfallet blir biogas och biogödsel.ton3 9933 7463 405
kg/lgh336,5316,9295,1
GrovsoporMaterialåtervinning, energiåtervinnington621604407
kg/lgh46,943,030,1
Källsorterat materal (tidningar, pappers-, metall- och plastförpackningar, glas, elavfall)Materialåtervinnington1 4771 5041 377
kg/lgh111,6109,1101,8
TextilierMaterialåtervinnington193330
Bygg- och rivningsavfall**Materialåtervinning, energiåtervinning, deponiton5111 313

Mängd avfall som produceras i beståndet (Studentbostäder)

 BehandlingsmetodEnhet202020212022
Restavfall inkl. matavfall*Restavfallet går till energiåtervinning, matavfallet blir biogas och biogödsel.ton807763
kg/lgh95,783,957,3
GrovsoporMaterialåtervinning, energiåtervinnington12411098
kg/lgh30,727,824,7
Källsorterat materal (tidningar, pappers-, metall- och plastförpackningar, glas, elavfall)Materialåtervinnington231241228
kg/lgh54,857,055,1
*Optisk sortering av matavfallet sker först på mottagande anläggning varför endast statistik på totala mängden kan erhållas i dagsläget. I statistiken ingår inte de lägenheter som har sopsug då data saknas från avfallsbolaget för detta avfall. För moderbolaget omfattas därför ca 85% av beståndet i statistiken medan det för Studentbostäder endast är cirka 20% som omfattas då de flesta studentfastigheter har sopsug.
**Mängd redovisas det år projektet slutfördes. 2020: Norrskenet etapp 2, 113 lägenheter; 2021: Insikten, 85 lägenheter samt Eddan, 231 lägenheter; 2022: Bärstadsskogen (saknar avfallsstatistik).

Goda inomhusmiljöer

 Enhet202020212022
Antal registrerade produkter i avslutade projekt, SundaHus Miljödatast2 5713 4301 132
Andel A- och B-bedömda produkter i avslutade projekt, SundaHus Miljödata*%79,579,585,7
Andel A- och B-bedömda produkter i projekt som inte är avslutade, SundaHus Miljödata%81,883,984,3
* Data justerade jämfört med tidigare Hållbarhetsredovisningar pga. ny beräkningsmodell framtagen 2021 som enbart innefattar produkter i byggprojekt.

Ekonomisk hållbarhet

Sunda finanser och långsiktighetEnhet202020212022
Nedlagda kostnader i våra fastigheter (Nyproduktion, Ombyggnation och Underhåll)Mkr1 29412331 028
Soliditet%39,959,858,5
Andel gröna obligationer av total upplåning%242234
Ekonomiskt hållbara byggprojektEnhet202020212022
Företagets investeringar i nyproduktionMkr476526513
 % av totala omsättningen293333
Årliga investeringar i nyproduktion per kvadratmetertkr/m2374442
Underhåll och reparationerEnhet202020212022
Ombyggda lägenheter – färdigställdaAntal240308238
Årliga investeringar i ombyggnationer per färdigställd lägenhettkr/lägenhet1 1321 1601 314
Årliga ombyggnadsinvesteringar och underhållskostnaderMkr818707661
% av totala omsättningen634542

Ansvarsfulla affärer och relationer

Antikorruption och mutor Enhet 2020 2021 2022
 Bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärder st 0 0 0
Andel anställda som har spelat värdegrundsspelet Koncernledning % 89 100 100
Chefer % 88 86 86
Övriga medarbetare % 100 91 81
Kundnöjdhet Enhet 2020 2021 2022
NKI – Serviceindex – Bostäder AB Stångåstaden* % 85,5 85,3 85,4
NKI – Produktindex – Bostäder AB Stångåstaden** % 80,5 80,2 80,1
NKI – Serviceindex – Lokaler AB Stångåstaden*** % 77,2 78,4 83,4
NKI – Studentbostäder**** % 77 77 72,5
* Våra kunder är nöjda med vår service (hur vi bemöter kund, inre och yttre skötsel, upplevd trygghet i trapphus och området etc.)
** Våra kunder är nöjda med vår produkt (funktion och utformning av lägenhet, allmänna utrymmen och den yttre miljön etc.)
*** För lokal görs kundundersökningen från 2021 varje år istället för vartannat år som tidigare.
**** NKI Studentbostäder är uppbyggd på ett annat sätt än övriga NKI:er. Indexet utgår från modellen för SKI (Svenskt Kvalitetsindex). Det är en vanligt förekommande modell som möjliggör jämförelse mellan olika företag och branscher. Den bygger på frågor om Studentbostäder som hyresvärd, förvätningar och jämförelse med en perfekt hyresvärd.

Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö

LedarskapEnhet202020212022
Tillit till ledarskapet%908890

 

Engagerade medarbetareEnhet202020212022
Engagemangsindex%908891
NMI (genomsnittligt förtroendeindex)%908890
Bilaga – GRI-index

GRI-index

Stångåstaden rapporterat med referens till GRI Standarderna under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022.

GRI 1: Grunden 2021.

Generella upplysningar

GRI StandardUpplysningAvsnitt eller sida
GRI 2: Generella upplysningar 20212-1 OrganisationsprofilOm Stångåstaden (Sid. 5)
 2-2 Enheter som ingår i organisationens hållbarhetsredovisningOm Stångåstaden (Sid. 8)
 2-3 Redovisningsperiod, frekvens och kontaktpunktOm Stångåstaden (Sid. 8)
 2-22 Uttalande kring strategi för hållbar utvecklingVD-ord  (Sid. 3-4)
 2-28 Medlemskap i organisationerTillsammans kommer vi längre (Sid. 15-16)
 2-30 KollektivavtalMedarbetarfrågor och god arbetsmiljö (Sid. 51-53)
GRI 3: Väsentliga frågor 20213-2 Lista över de väsentliga frågornaIntressentdialog och väsentlighetsanalys (Sid. 17-18)

Väsentlig fråga: Social hållbarhet

GRI StandardUpplysningAvsnitt eller sida
Egen upplysning: Trygghet och säkerhetTrygghetsindexSå skapar vi trygghet tillsammans (Sid. 21)
Hållbarhetsdata: Trygghet och säkerhet (Sid. 61)
Egen upplysning: BostadsförsörjningAntal och andel nyproducerade lägenheterSå förser vi Linköpingsborna med bostäder (Sid. 22-23)
Hållbarhetsdata: Bostadsförsörjning (Sid. 61)

Väsentlig fråga: Miljömässig hållbarhet

GRI StandardUpplysningAvsnitt eller sida
GRI 302: Energi 2016302-1 Energianvändning inom organisationenSå här mäter vi våra utsläpp (Sid. 29)
Hållbarhetsdata: Klimat och energi (Sid. 61-62)
 302-2 Energianvändning utanför organisationenHållbarhetsdata: Klimat och energi (Sid. 61-62)
 302-3 EnergiintensitetHållbarhetsdata: Klimat och energi (Sid. 61-62)
 302-4 Minskad energianvändningHållbarhetsdata: Klimat och energi (Sid. 61-62)
GRI 305: Utsläpp till luft 2016305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)Hållbarhetsdata: Klimat och energi (Sid. 61-62)
GRI 306: Avfallshantering 2020306-3 Genererat avfall (bostäder)Hållbarhetsdata: Avfall, återvinning och återbruk (Sid. 63)
Egen upplysning: Goda inomhusmiljöerAndel material som är A- eller B-klassade enligt materialdatabasGoda Inomhusmiljöer (Sid. 35-36)
Hållbarhetsdata: Goda inomhusmiljöer (Sid. 63)

Väsentlig fråga: Ekonomisk hållbarhet

GRI StandardUpplysningAvsnitt eller sida
Egen upplysning: Sunda finanser och långsiktighetNedlagda kostnader i våra fastigheterSunda finanser och långsiktighet (Sid. 39)
 SoliditetHållbarhetsdata: Sunda finanser och långsiktighet (Sid. 64)
 Andel gröna obligationer av total upplåningHållbarhetsdata: Sunda finanser och långsiktighet (Sid. 64)
Egen upplysning: Ekonomiskt hållbara byggprojektInvesteringar i nyproduktionHållbarhetsdata: Ekonomiskt hållbara byggprojekt (Sid. 64)
Egen upplysning: Underhåll och reparationerAntal ombyggda lägenheterUnderhåll och reparationer (Sid. 42),
Hållbarhetsdata: Underhåll och reparationer (Sid. 64)
 Årliga investeringar och underhållskostnaderUnderhåll och reparationer (Sid. 42),
Hållbarhetsdata: Underhåll och reparationer (Sid. 64)

Väsentlig fråga: Ansvarsfulla affärer och relationer

GRI StandardUpplysningAvsnitt eller sida
GRI 308: Leverantörsbedömning miljö 2016308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärderAnsvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled (Sid. 45-46)
GRI 414: Social leverantörsbedömning 2016414-2 Negativ påverkan på arbetsförhållandena i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärderAnsvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled (Sid. 44-46)
GRI 205: Anti-korruption 2016205-2 Kommunikation och utbildning i anti-korruptionspolicies och rutinerAntikorruption och mutor, (Sid. 47-48) Hållbarhetsdata: Ansvarsfulla affärer och relationer (Sid. 65)
 205-3 Bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärderHållbarhetsdata: Ansvarsfulla affärer och relationer (Sid. 65)
Egen upplysning: KundnöjdhetNKI (Kundnöjdhetsindex) Kundnöjdhetsundersökning (Sid. 50)
Hållbarhetsdata: Kundnöjdhet (Sid. 65)

Väsentlig fråga: Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö

GRI StandardUpplysningAvsnitt eller sida
Egen upplysning: LedarskapLedarskapsindexLedarskap (Sid. 54),
Hållbarhetsdata: Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö (Sid. 65)
Egen upplysning: Engagerade medarbetareEngagemangsindexEngagerade medarbetare (Sid. 51), Hållbarhetsdata: Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö (Sid. 65)
 NMI- nöjdmedarbetarindex (förtroendeindex)Hållbarhetsdata: Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö (Sid. 65)
Bilaga – Definitioner

Definitioner

Atemp

Uppvärmd yta mer än 10˚C.

Goda inomhusmiljöer

EnergibärareEmissionsfaktorKälla
Fjärrvärme90 g CO2e/kWhTekniska Verken, Miljövärden för 2022
 100 g CO2e/kWhTekniska Verken, Miljövärden för 2021
 96 g CO2e/kWhTekniska Verken, Miljövärden för 2020
El250,76 g CO2e/kWhNordisk elmix 2018, ref. Bixia
Fjärrkyla22,6 g CO2e/kWhTekniska Verken, Miljövärden för 2021 (baserat på en elanvändning per producerad fjärrkyla på 9%)
Olja274,2 g CO2e/kWhSMED, Svenska Miljö Emissions Data
Energiinnehåll olja10 g kWh/lSwea Energi AB

För bilar beräknas utsläpp vid blandad körning för respektive fordon enligt uppgifter från Transportstyrelsens bilregister. Sammanställda data för flyg och tåg har erhållits från vår resebyrå.

Koncernen/Företaget/Stångåstaden/Bolaget

Omfattar bolagen: AB Stångåstaden, Studentbostäder i Linköping AB och Kulturfastigheter i Linköping AB samt fastigheten TGS Fastigheter nr 3 AB som innehåller Stångåstadens huvudkontor.

Moderbolaget

AB Stångåstaden